Wetgevingskalender

Naar het overzicht op datum inwerkingtreding

Overzicht van voorstellen van wet- en regelgeving die relevant zijn voor het lokaal bestuur. De voorstellen staan gerangschikt per beleidsveld.

Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Rechtspositie gemeenteambtenaren; Politieke ambtsdragers; Brandweervrijwilligers; Ambulancepersoneel

Belastingen

Gemeentelijke belastingen; Invordering; Heffingen; Bezwaar en beroep

Bestuur

Bestuurlijke organisatie; Verkiezingen; Gemeentelijke herindelingen; Samenwerking; Interbestuurlijk toezicht

Cultuur en Sport

Kunst- en cultuurbeleid; Lokale omroep; Monumentenbeleid

Decentralisaties Sociaal Domein

AWBZ; Jeugdzorg; AMHK; Participatiewet; Passend Onderwijs

Dienstverlening en ICT

Informatiebeleid; GBA; Elektronisch bestuurlijk verkeer

Economie

Aanbesteden; Toerisme; Winkeltijdenwet; Bedrijventerreinen; Bedrijven Investeringszone

Europa

Europese regelgeving

Gemeentefinancien

Gemeentefonds; Gemeentebegrotingen; Specifieke uitkeringen; Rekening en verantwoording; Accountantscontrole

Asiel

Wet arbeid vreemdelingen, Integratiebeleid, inburgeringsplicht

Jeugd 

Kinderopvang; Jeugdzorg; Buitenspeelruimte

Maatschappelijke ondersteuning

Wet Publieke gezondheid, huiselijk geweld, Wmo, AWBZ

Milieu en Mobiliteit

Geluidwet, Bodembescherming, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid, Duurzame Mobiliteit

Onderwijs

Wet educatie en beroepsonderwijs, Passend onderwijs, Openbaar onderwijs, Onderwijsachterstandenbeleid

Recht  

Burgerlijk Wetboek; Gemeentewet; Aanbesteden; Omgevingsrecht; AWB

Ruimte en Wonen

Grondbeleid, Ruimtelijke ordening; Wro; WABO; BVG-zones; Recreatie; ; Omgevingsvergunning, Huisvestingswet; Grondexploitatie;

Sociale Zaken

Armoedebeleid; Wet SUWI; WWB; uitkeringsfraude

Veiligheid

Politiebestel; Veiligheidsregio's; Huisverbod