Fase

Aangemeld voor plenaire behandeling in TK

Formele titel

Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het opheffen van bedingen in het handelsverkeer die ertoe strekken vervreemding dan wel verpanding van geldvorderingen op naam tegen te gaan (Wet opheffing verpandingsverboden)

Kamerstuknummer

35482

Inhoud

Dit wetsvoorstel regelt in boek 3 Burgerlijk Wetboek de opheffing van het verpandingsverbod. Verpandingsverboden zetten een rem op de kredietverlening aan met name het midden- en kleinbedrijf (mkb), omdat deze bedrijven hun uitstaande vorderingen niet als onderpand voor een lening kunnen gebruiken. Door deze belemmering weg te nemen, krijgen bedrijven meer ruimte om hun activiteiten te financieren.

Aangenomen op 11 juni 2024 door de Tweede Kamer. Inbreng voor verslag door de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) vindt plaats op 24 september 2024.

Beoogde datum inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.