• Er zijn in het kader van IZA-GALA 2 specifieke uitkeringen (SPUK’s) voor gemeenten van toepassing.
  • De eerste SPUK is bestemd voor gemeentelijke activiteiten, op een aantal omschreven domeinen en doelen.
  • De tweede SPUK (€ 150 miljoen IZA-middelen, via mandaatgemeenten) is bedoeld voor inzet op coördinatie en uitvoering van activiteiten op het snijvlak van het medisch-sociaal domein en preventie. In de werkagenda (bijlage 2 van het GALA) is aangegeven waar de middelen aan besteed kunnen worden.
  • Er is in deze tweede SPUK onder andere ruimte om geld in te zetten voor activiteiten die voortkomen uit het gezamenlijke - aan IZA gekoppelde - regioplan. Dit biedt meer ruimte om - op de regio toegesneden en regionaal afgestemde - keuzes te maken.
  • Overzicht geldstromen ten behoeve van laagdrempelige steunpunten (pdf, 166 kB)

Voorbeeldvragen ter verduidelijking

A. Kunnen gemeenten uit IZA budget, na beschrijving in het gezamenlijke regioplan een wijkverpleegkundige, of een fysio vergoeden voor hun tijd, zodat zij deel kunnen nemen aan regionale of lokale/wijk overleggen?

Ja, dit is mogelijk binnen de werkafspraken van het IZA in GALA en vanuit de kaders en verplichtingen uit de IZA-SPUK. Let er daarbij op dat er geen dubbel financiering gaat plaatsvinden, omdat er voor deze coördinatietaken van zorgverleners uit het curatieve domein ook andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals de O&I middelen, subsidieregelingen via ZonMw of transformatiegelden. In regionaal verband zou je dus moeten afspreken wie wat betaalt.

B. Kan je een programma als Welzijn op recept in elke gemeente in je regio intensiveren (niet dubbel bekostigen) vanuit de 150 miljoen IZA SPUK?

Ja, dit is mogelijk. Gemeenten hebben ruimte om zélf prioriteiten te stellen binnen de IZA SPUK gelden. Dus dit kan ook een grotere inzet zijn op een activiteit of interventie dan waar financiering voor beschikbaar is binnen de eerder gepubliceerde SPUK.