Vervolg vraag: Hoe zit dit als een tijdelijk dienstverband wordt verlengd of wordt omgezet in een vast dienstverband?

Antwoord

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Jurisprudentie over de interpretatie van dit artikel is (nog) niet voorhanden. Wel kan de bedoeling van het artikel nader worden toegelicht.

De regering heeft willen voorkomen dat ingeval een werknemer verhuist naar een andere gemeente, werkgever en werknemer opeens als gevolg van die verhuizing met andere regels geconfronteerd worden. Zeker wanneer dat tot gevolg heeft dat de werknemer zijn baan verliest. Het is van belang dat mensen die een baan hebben en naar een andere gemeente verhuizen, hun baan behouden.

De regionale Werkbedrijven kunnen een rol spelen om in de praktijk op goede wijze met verhuizingen om te gaan. In de notitie «uitgangspunten Werkkamer» van 29 januari 2014 van de Werkkamer is vastgesteld dat elke regio oplossingen moet formuleren voor de gevallen waarbij de werknemer verhuist (/sites/default/files/20140129-uitgangspunten-werkkamer_0.pdf). Geadviseerd wordt daarom om dit vraagstuk regionaal te agenderen.