Position paper
Grensoverschrijdende samenwerking biedt kansen om de economische groei een impuls te geven en kansen om werklozen aan een baan te helpen. Als de grensregio’s erin slagen om hun arbeidsmarkten door middel van grensoverschrijdende samenwerking te integreren, levert dat een groot aantal extra banen op voor de inwoners van de grensstreek...
Position paper
In deze propositie schetst de VNG hoe zij de Omgevingswet en de daaruit voortvloeiende veranderopgave voor gemeenten ziet. We vertalen deze naar een visie op de ondersteuningsvraag van gemeenten en schetsen de contouren van het aanbod dat daarbij hoort.
Position paper
Het Rijk moet alle gemeenten betrekken bij de aanpak van radicalisering. Gemeenten kunnen deze verantwoordelijkheid alleen nemen wanneer er sprake is van een goed geolied samenspel tussen Rijk en gemeenten. Een duidelijke rolverdeling tussen gemeenten en Rijk, een duidelijke positie van de burgemeester, heldere kaders en een gebalanceerde aanpak van...
Position paper
Op 25, 26 en 27 november 2014 behandelt de Tweede Kamer de Begroting SZW In een position paper heeft de VNG de Kamer aandacht gevraagd voor de decentralisaties in het sociaal domein: 2015 is het eerste jaar van de nieuwe verhoudingen tussen Rijk en gemeenten. Daarnaast vraagt de VNG in...
Position paper
Dit pamflet is bedoeld als inspiratie voor de collegeonderhandelingen en de collegeakkoorden. Er zijn actiepunten in opgenomen die wij ter overweging bij u neerleggen om natuur te koppelen aan andere maatschappelijke thema’s
Position paper
Ter nadere onderbouwing van ons standpunt over de initiatiefwetsvoorstellen om betaald parkeren per minuut op straat en in parkeergarages verplicht te stellen, deed de VNG in september onderzoek onder de bekende service-providers die diensten aanbieden voor betaald parkeren per mobiele telefoon (belparkeren’). In dit rapport worden de resultaten van het...
Position paper
De commissie-Wolfsen deed op verzoek van de VNG onderzoek naar de RUD’s en de toekomst van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Conclusie van de commissie is dat provincies het bevoegd gezag moeten worden voor alle bedrijven met een risico op zware ongevallen, de zogenaamde BRZO-bedrijven.
Position paper
Ministeries grijpen met wetgeving te veel in op taken die onder de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur vallen. Dat stelt prof.mr. Elzinga in een analyse die hij op verzoek van de VNG maakte van het wetsvoorstel Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Rapport Omgevingsdiensten onder de bestuurlijk-juridische loep (april 2014)
Position paper
Met de wijzigingen in de WWB wil het kabinet stimuleren dat de bijstandsgerechtigden actief blijven participeren in de maatschappij. Dit betekent dat de bijstandsgerechtigde verplicht wordt tot het leveren van een tegenprestatie, een arbeidsverplichting heeft en – indien hij niet aan de voorwaarden voldoet – voor een periode van drie...
Position paper
In ons Position paper legt de VNG namens de gemeenten uit waarom het belangrijk is dat de Jeugdwet per 1 januari 2015 van kracht wordt. Het position paper is op 6 december 2013 verstuurd naar de VWS Commissie van de Eerste Kamer.Bij het Position paper bood de VNG ook een...