Handreiking
Voor kleinere winkeliers is het vaak geen gemakkelijke opgave om aan haken bij de noodzakelijke technologische ontwikkelingen. Zij beschikken doorgaans over minder kennis en minder capaciteit om structureel te innoveren. Gezien het grote aantal kleine detailhandelaren in Europa en hun belangrijke rol in de kleinhandel is het van groot belang...
Handreiking
Handreiking over de mogelijkheden voor herziening en terugvordering bij cliënten via de Wmo 2015 en de Jeugdwet. De handreiking gaat in op de uitvoeringsaspecten van bestuursrechtelijke herzienings- en terugvorderingsmogelijkheden bij cliënten. Naast een beschrijving van de wettelijke regelingen vindt u aandachtspunten bij het gebruik van de bevoegdheden. Over de civielrechtelijke...
Handreiking
Gemeenten zijn op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie (Who) verplicht om op verzoek overheidsinformatie als open data beschikbaar te stellen voor hergebruik. In deze handreiking wordt ingegaan op de PSI-Richtlijn en de doelstelling van de Who waarbij ook het verschil met de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) aan...
Handreiking
Een handreiking voor gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en zorgaanbieders die afspraken willen maken voor de (tijdelijke) inrichting van een beoordelingsfunctie/opvanglocatie voor (volwassen) personen met verward gedrag die niet thuis beoordeeld en opgevangen kunnen worden. Het jeugddomein en de beoordeling van (bijna) gevaarlijke mensen en/of mensen die een strafbaar feit plegen maken...
Handreiking
Vlak voor de zomervakantie is het Akkoord Nieuwbouw Aardgasvrij getekend. Doel van het akkoord zoveel mogelijk lopende en geplande bouwprojecten alsnog aardgasvrij te maken. Het gaat om projecten waar vóór 1 juli 2018 een omgevingsvergunning bouwen is ingediend of verleend én die zijn ontworpen met een gasaansluiting. Hoe kan reeds...
Handreiking
Hulpmiddelen en/of woningaanpassingen zijn voor mensen die te maken krijgen met lichamelijke beperkingen door een complexe aandoening essentieel. Ze zijn noodzakelijk om zo goed en zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Bij het aanvraagproces zijn verschillende partijen betrokken: de aanvrager, de Wmo-consulent, en (revalidatie)artsen en behandelaren die adviseren over benodigde hulpmiddelen....
Handreiking
De VNG heeft deze handreiking voor het opdrachtgeverschap Wmo toezicht ontwikkeld. De handreiking is bedoeld om gemeenten handvatten te geven bij de inrichting van het Wmo-toezicht. Er wordt onder meer ingegaan op de keuzes die gemeenten kunnen maken, welke inrichtingsvormen mogelijk zijn en de bevoegdheden van een Wmo-toezichthouder.
Handreiking
In het programma Continuïteit van Zorg werkten verschillende organisaties op het snijvlak van strafrecht en zorg nauw samen. Zij werkten aan een passende en sluitende zorgketen voor patiënten na afloop van de strafrechtelijke titel en voor patiënten in civiel kader die gevaarlijk, agressief en ontwrichtend gedrag vertonen. De zoektocht naar...
Handreiking
De regels voor het toekennen, inkopen en verstrekken van meeneembare voorzieningen gaan per 1 januari 2018 veranderen. De VNG heeft voor gemeenten een handreiking gemaakt; daarin vindt u alles wat u moet weten over de wijzigingen. Handreiking Meeneembare voorzieningen Participatiewet 2018