Organisatie

Aanjaagteam Verwarde Personen

Publicatie soort

Overig

Jaar van uitgifte

2016

In haar eindrapportage geeft het aanjaagteam Verwarde Personen onder meer een voorzichtig eerste beeld van de aanpak in Nederland, een nulmeting. De eerste observaties leren dat de mensen om wie het draait, de mensen met verward gedrag, nog te weinig betrokken worden bij het opstellen van een persoonsgerichte aanpak.

Bouwstenen

Na een jaar aanjagen is het team er van overtuigd dat een sluitende aanpak alleen mogelijk is als er gewerkt wordt aan alle negen bouwstenen, in onderlinge samenhang. Een persoonsgerichte en domeinoverstijgende aanpak.

Aanjaagteam Verwarde Personen

Het aanjaagteam Verwarde Personen heeft een jaar lang (eind 2015 tot oktober 2016) bevorderd dat gemeenten en haar ketenpartners een sluitende aanpak voor én met personen met verward gedrag opstellen. Daarin staat de persoon met verward gedrag en zijn omgeving altijd centraal.

Met de eindrapportage draagt het aanjaagteam haar werkzaamheden over aan de opdrachtgevers de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Veiligheid en Justitie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en alle betrokken partners.

Bijlagen

Meer informatie

Zie ook