Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2020

De Omgevingswet is erop gericht om te komen tot zowel flexibiliteit als rechtszeker- heid in een nieuw wettelijk stelsel voor de leefomgeving. In dit preadvies hebben we duidelijk gemaakt dat er constant een spanningsveld is tussen specialiteit en inte- graliteit. Bij het stellen van regels moet telkens een keuze worden gemaakt tussen deze twee. Integrale normen leiden tot flexibiliteit, specialistische (sectorale) toet- singskaders tot rechtszekerheid.