Corona

Landelijk dashboard sociaal-maatschappelijke impact corona

Dit landelijke dashboard geeft een beeld van de maatschappelijke impact van corona. Het dashboard ging in april 2021 live, de gegevens worden periodiek ververst. Zo houden gemeenten en overheidsinstellingen met het dashboard een vinger aan de pols met onderwerpen die maatschappelijk relevant zijn. Ook geeft het dashboard input voor verdiepende gesprekken per thema.

Doel

Het bieden van een grofmazig, maar actueel inzicht in de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in Nederland sinds de uitbraak van de COVID19-pandemie. Hierbij staan vijf thema’s centraal: Werk & inkomen, Mentale weerbaarheid, Onderwijs(achterstanden), Gedrag/ naleving, Sociale cohesie. 

Beschrijving

Het doel is om inzichten en informatie met elkaar te delen, om te komen tot een beter begrip van de impact die de coronacrisis en de crisismaatregelen hebben op de samenleving. 

Het dashboard wordt periodiek ververst, als het mogelijk is elke zes maanden. Iedere twee maanden worden de gegevens geactualiseerd. De ontwikkelingen worden besproken in duidingssessies, waarin vanuit verschillende disciplines en invalshoeken op de cijfers wordt gereflecteerd. Deelnemers aan deze sessies zijn ambtenaren van verschillende departementen, onderzoekers en beleidsmedewerkers uit gemeenten en van GGD’en, kennisinstellingen en uitvoeringsorganisaties zoals SCP, UWV en RIVM. 

Opvallend was dat de landelijke cijfers het beeld van lokale monitors weerspiegelen. Dat beeld komt ook uit de cijfers die de impact op het thema werk en inkomen weergeven, of op het gebied van mentale weerbaarheid, onderwijs, gedrag en sociale cohesie. 

Het dashboard bestaat uit vijf thema’s: werk en inkomen, mentale weerbaarheid, onderwijs, (nalevings)gedrag en sociale cohesie. Elk thema wordt op de website uitgelegd in een toelichting en bronvermelding. 

Komend jaar wil het dashboard meer inzoomen op de effecten van corona en coronamaatregelen bij specifieke groepen, zoals kwetsbare jongeren en mensen met chronische ziekten, en in regio’s en wijken. Dat vraagt om nadere data-analyse en duiding, bijvoorbeeld op het thema vertrouwen (ook in relatie tot gemeenteraadsverkiezingen). Ook wil het dasboard de ontwikkeling in mentale gezondheid volgen van diverse groepen (in combinatie met Gezondheidsonderzoek na Rampen door RIVM en GGD). Als laatste wil het dashboard kijken naar de bredere samenhang met thema’s als kansengelijkheid, bestaanszekerheid, gezond leven en brede welvaart. 

Er is behoefte om beter zicht te krijgen op (aannemelijke) langetermijneffecten, die zich niet laten vangen in cijfers. Dat vraagt om een combinatie van methoden en instrumenten.

Praktijkvoorbeeld

Opkomst bij de bijeenkomsten (duidingssessies) is hoog. De combinatie van experts uit verschillende disciplines (gemeenten, GGD’en, Rijk, kennisinstellingen) levert veel nieuwe informatie op. Gemeenten geven aan veel te leren en nieuwe inzichten op te doen. De inbreng vanuit gemeenten (lokale signalen) kan nog beter. Het samenbrengen van informatie op de vijf thema’s geeft inzicht in hoe de crisis verschillende groepen in de samenleving raakt. Door gebruik te maken van metingen in de verschillende fasen van de coronacrisis kan worden afgeleid hoe veerkrachtig groepen in de samenleving zijn. En welke groepen meer ondersteuning nodig hebben om zich te herstellen.

Meer weten? Aanmelden?

Iedereen die beschikt over een goed voorbeeld, een succesvolle interventie of resultaten van lokale onderzoeken die relevante informatie kan toevoegen aan nieuwe inzichten, is welkom om deel te nemen aan de bijeenkomsten die in 2022 worden georganiseerd. 

Heeft u vragen? Neem contact op met Bert Roes of Hidde Boonstra