Om te voorkomen dat er een wildgroei ontstaat in aantallen websites en apps is gekozen voor één platform voor verschillende participatieprocessen. Vanuit de gemeente is het nu makkelijker om met meer inwoners in contact te komen.

Jaartal

2021

Gemeente

Binnen de gemeente Groningen is een online platform ingericht waarmee in de volle breedte het burgerparticipatieproces wordt ondersteund. De ‘Stem van Groningen’ is de website waar de participatie wordt georganiseerd.
Een projectteam richt zich op het bevorderen van de kwaliteit van de participatie en ondersteunt collega’s in het praktisch vormgeven van het participatieproces. Het platform wordt daarbij ingezet als middel.
De verschillende initiatieven die inmiddels via de ‘Stem van Groningen’ zijn georganiseerd, hebben al veel meer reacties en stemmen opgeleverd dan wanneer alles fysiek zou zijn georganiseerd. Het zou nooit gelukt zijn om bijvoorbeeld 1000 inwoners op één avond bij elkaar te krijgen. Gemeentesecretaris Christien Bronda benadrukt dat inwoners in toenemende mate verwachten dat ze mee kunnen praten over hun eigen leefomgeving. Dat, gecombineerd met complexe en ingrijpende opgaven zoals bijvoorbeeld de energietransitie, klimaatadaptatie en woningnood vereist dat gemeenten weten hoe ze het gesprek hierover met hun inwoners kunnen voeren. Dat zal voor een deel altijd een fysieke ontmoeting zijn maar online kan daar een goede aanvulling op zijn. Corona heeft de noodzaak voor goede digitale tools alleen maar doen toenemen.

De ‘Stem van Groningen’ is van en voor iedereen. Burgerparticipatie wordt bevorderd, inwoners voelen zich gehoord. Inmiddels is een aantal winnende ideeën van inwoners uitgevoerd en deze hebben een positieve impact gehad op de buurt. Ook heeft het gezorgd voor nieuwe contacten in de wijk en zo de sociale cohesie versterkt.

Het verantwoordelijke projectteam doet veel aan kennisdeling en overdracht naar andere gemeenten. Samen met de Provincie Groningen worden andere Groningse gemeenten geholpen met de aanpak van online participatie. De tool die wordt gebruikt is open source en dus herbruikbaar voor andere gemeenten. De tool die in Groningen is gebruikt, Consul, is in Madrid ontwikkeld. Met steun van BZK hebben meerdere gemeenten al gewerkt aan een lokale aanpassing van de tool.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2021 en finalist in de categorie 'Externe Dienstverlening Groot.'