De gemeente Molenlanden zet in op passende huisvesting voor arbeidsmigranten, met het oog op leefbaarheid in de stad en de dorpen en op economische groei. De beleidsnotitie legt de basis om te kunnen sturen op kwaliteit van huisvesting en aantallen woningen die in de komende jaren beschikbaar worden gesteld voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Jaartal

2019

Gemeente

Type

Beleidsnota

Arbeidsmigranten leveren een belangrijk bijdrage aan onze economie. Een deel van de Molenlandse bedrijven is structureel aangewezen op arbeidsmigranten. Als gevolg van deze ontwikkeling is er sprake aan groeiende behoefte aan geschikte huisvesting voor deze doelgroep.
In de huidige praktijk is merkbaar dat dit beslag legt op de bestaande woningvoorraad, zoals op woningen voor starters. Daarom moet hier een passende oplossing voor gevonden worden waarbij economische groei, leefbaarheid in de stad en dorpen en passende huisvesting hand in hand gaan.
De gemeente zet daarom in op passende huisvesting en legt de basis voor een hanteerbaar toetsingskader om te kunnen sturen op kwaliteit van huisvesting en aantallen woningen die daartoe in de komende jaren beschikbaar worden gesteld (normering en fasering). Voor initiatieven gelden randvoorwaarden op het gebied van ruimtelijke ordening, woonkwaliteit en openbare orde en veiligheid

Een onderscheid wordt gemaakt in verschillende doelgroepen van arbeidsmigranten, elk met een eigen verblijfsduur en woonbehoefte.

  • Short stay-migranten’ verblijven op basis van logies niet langer dan vier maanden onafgebroken in de gemeente. Voor ‘short stay-migranten' stelt de gemeente voor om onder voorwaarden een beperkt aantal arbeidsmigranten op een centrale plek te huisvesten.
  • De ‘mid stay-migrant’ verblijft hier tussen de vier maanden en maximaal twee jaar. Deze groep arbeidsmigranten kan vooral gehuisvest worden in de bestaande woningvoorraad. Voor dit soort initiatieven gelden bepaalde voorwaarden over aantallen locaties per straat, minimale woningwaarde en kwaliteit van huisvesting.
  • De ‘long stay-migrant’ voorziet meestal in zijn woningbehoefte op dezelfde manier als een reguliere woningzoekende. Het beleid richt zich daarom niet specifiek op deze doelgroep, maar dus meer op de short- en mid stay-arbeidsmigrant. 

In de beleidsnotitie is verder ook aandacht voor samenwerking met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters en andere gemeenten in de regio om samen het vraagstuk aan te pakken.

De gemeente Molenlanden zet in op centrale huisvesting voor de groep ‘short stay’. Met de centrale huisvesting voor short stay kan er ingespeeld worden op de behoefte bij bedrijven en de bestaande woningvoorraad ontlasten. Op centrale locaties wordt tegemoetkomen aan de woonbehoeften van deze specifieke groep.