Sorteren
Veldhoven is gestart met de pressure cooker aanpak bij de begroting 2010. Toen is een uitgebreid draaiboek en plan opgesteld. Het doel van de pressure cooker is om na een aantal voorbereidende activiteiten binnen 5 werkdagen met alle betrokkenen een...
Het Programma i-Sociaal Domein heeft voor gemeenten de handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016 opgesteld. Aan de hand van dit stappenplan kunnen gemeenten hun Plan van Aanpak voor de financiële controle in het Sociaal Domein inrichten.
Met deze begroting geeft de gemeente uitvoering aan de toekomstvisie Dongen 2025. Deze is tot stand gekomen in samenspraak met de lokale samenleving en is vorig jaar door de raad unaniem vastgesteld.
In Schagen heeft het gemeentebestuur het geluk van de burger centraal gesteld in het beleid. Alle uitgaven op de gemeentebegroting worden getoetst aan de vraag of de burger daar gelukkiger van wordt.
In het Treasurystatuut 2018-2021 gaat de gemeente in op de financieringsfunctie. Dit is een van de nota's die horen bij de Financiële verordening.
Het raadsakkoord geeft de koers, de plannen en de financiële kaders weer voor de komende vier jaar. In deze programmabegroting worden de plannen naar concrete doelstellingen en activiteiten voor 2019 vertaald, binnen de financiële kaders die bij de perspectiefnota zijn...
Het voorkomen van armoede, meer mensen aan het werk krijgen, aandacht voor de economie en energiebesparing. Dat is de lijn in de perspectiefnota 2018-2021.
Alle stukken betreffende de begroting 2020, Jaarstukken 2019 en de Bestuursrapporttage 2019. In de Programmabegroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld wil gaan uitgeven.