Sorteren
De provincies hebben een regierol bij het de gebiedsgerichte aanpak. De provincie Fryslân wil hier samen met de betrokken maatschappelijke organisaties en andere overheden invulling aan geven. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, is de provincie gestart met de...
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.