Sorteren
De gemeente Amsterdam start in 2021 met een breed steunplan voor de Amsterdamse cultuursector.
De provincies hebben een regierol bij het de gebiedsgerichte aanpak. De provincie Fryslân wil hier samen met de betrokken maatschappelijke organisaties en andere overheden invulling aan geven. Ondanks dat er nog veel onduidelijk is, is de provincie gestart met de...
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.
Op het gebied van onderwijshuisvesting staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave. Redenen te over om een integrale afweging te maken over groei, spreiding, nieuwbouw dan wel renovatie en verhuizingen van scholen. staat Den Haag ook voor een uitbreidingsopgave.