Subsidierecht

Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstument van gemeenten. Dit dossier gaat over de regels waar subsidies aan moeten voldoen.

Update Model Algemene subsidieverordening

De Model Algemene subsidieverordening (ASV) uit 2013 is geactualiseerd in juni 2019. Gemeenten zijn hierover per ledenbrief op de hoogte gesteld. Aanleiding is in de eerste plaats recente jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een weigeringsgrond die gerelateerd is aan het betalen van salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens te boven gaan. Een tweede punt is dat vanwege de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de Wet terugvordering staatssteun een overeenkomstige bepaling in de model-ASV 2013 overbodig is geworden.