Subsidierecht

Subsidies zijn een belangrijk beleidsinstrument van gemeenten. Dit dossier gaat over de regels waar subsidies aan moeten voldoen.

Update Model Algemene subsidieverordening

De Model Algemene subsidieverordening (ASV) uit 2013 is geactualiseerd in juni 2019. Aanleiding voor de actualisatie was:

  1. Recente jurisprudentie over de toelaatbaarheid van een weigeringsgrond die gerelateerd is aan het betalen van salarissen die de norm van de Wet normering topinkomens te boven gaan.
  2. Vanwege de inwerkingtreding op 1 juli 2018 van de Wet terugvordering staatssteun is een overeenkomstige bepaling in de model-ASV 2013 overbodig is geworden.