Hoe wordt de specifieke uitkering onderwijsachterstandbeleid berekend?

De Bekostigingsregeling Onderwijsachterstandenbeleid gaat uit van een toedeling van middelen aan gemeenten op basis van:

  • het totaal beschikbare budget
  • de som van de schoolgewichten per gemeente
  • en het totale (landelijke) schoolgewicht

Vanaf 2011 is een landelijk budget van ca. 261 miljoen euro beschikbaar.

Het Rijk stelt de uitkering in principe voor vier jaar vast, maar de huidige regeling is inmiddels met een jaar verlengd tot 1 januari 2016.

Verdeelsleutel en berekeningsformule

De verdeelsleutel werkt als volgt:

  • het voorlopig beschikbare budget wordt gedeeld door het totale schoolgewicht  in Nederland. Dit levert een getal op van ongeveer 3000. De uitkering per gemeente is de som van alle schoolgewichten in de desbetreffende gemeente, maal 3000. Jaarlijks kan in het kader van de Voorjaarsnota een indexatie plaatsvinden.

De berekeningsformule luidt:

  • aantal x 0,3 + aantal x 1,2. Van dit getal trekt u af 6% van het getal in de kolom Totaal (aantal leerlingen, inclusief gewicht). Is het schoolgewicht een negatief getal dan bedraagt het schoolgewicht 0. Het totale gewicht per gemeente is de optelsom van alle gewichten per school. Dus eerst moet u per school de som van de schoolgewichten berekenen.

Schoolgewichten

De schoolgewichten vindt u op de site van het Ministerie van OCW / Dienst Uitvoering Onderwijs.