In een locatie wordt zowel kinderopvang als peuterspeelzaalwerk aangeboden. Is die combinatie toegestaan?

De kinderen uit de kinderopvanggroep spelen soms in de ruimte van de peuterspeelzaal en vice versa, bijvoorbeeld om gezamenlijk VVE te volgen.

In principe is deze combinatie mogelijk. Echter voor kinderen van ouders die een belastingtoelage voor kinderopvang ontvangen is het noodzakelijk dat de opvang is opgenomen in het Register kinderopvang.

Volgens de interpretatie van het ministerie van OCW (thans SZW) is het in die zin niet toegestaan dat ‘kinderopvangkinderen’ een deel van de tijd doorbrengen in de peuterspeelzaal. Een combinatie andersom kan wel. Dus een gezamenlijke VVE groep kan wel in de kinderopvang worden ondergebracht.