Is het toegestaan dat de gemeente o.b.v. de genoemde monitor de tarieven aanpast lopende het jaar?

Volledige vraag:

De gemeente met wie ik een contract heb, voert dit jaar een monitor uit dat mogelijk kan leiden tot een aanpassing van het tarief tijdens het lopende jaar: ‘opdrachtgever en opdrachtnemer committeren zich aan de uitkomsten van de monitor en dus aan eventuele aanpassingen op het tarief’, zo staat in het contract. Is het toegestaan dat de gemeente o.b.v. de genoemde monitor de tarieven aanpast lopende het jaar?

Een gemeente mag bij de voorbereiding van en het tot stand brengen van een overheidsopdracht echter uitsluitend eisen, voorwaarden en criteria aan de inschrijvers en de inschrijvingen stellen die in een redelijke verhouding staan tot het voorwerp van de opdracht. Tegenover een gesteld te nemen risico dient dan ook een redelijke vergoeding, in geld of anderszins, te staan. Om te voorkomen dat de voorgelegde clausule de toets van het proportionaliteitsvereiste niet doorstaat is het dus aan te raden een drempel en een plafond op te nemen, als ook concreet uit te werken wat wordt bedoeld met en wat de gevolgen voor partijen zijn van “een inspanningsgerichte bekostigingssystematiek” en “budget neutrale levering”.