Geldt de verplichting van de Jaarverantwoording ook voor vrijgevestigde zorgaanbieders onder de Jeugdwet?

In de Jeugdwet is voor alle aanbieders van jeugdhulp en jeugdbescherming/-reclassering - met uitzondering van solistisch werkende beroepsbeoefenaren - de verplichting opgenomen om te zorgen voor een uniforme Jaarverantwoording. U bent een kleine aanbieder als u:

  • geen solistisch werkende beroepsbeoefenaar bent (in dat geval bent u vrijgesteld van de   verantwoordingsverplichting op grond van de Jeugdwet)
  • maar wel op twee achtereenvolgende balansdata voldoet aan twee van de drie volgende criteria:
  • een netto-omzet over het boekjaar van niet meer dan € 700.000;
  • een gemiddeld aantal werknemers over het boekjaar van minder dan 10;
  • een waarde van de activa volgens de balans met toelichting, op de grondslag van de verkrijgings- en vervaardigingsprijs, van niet meer dan € 350.000,-. Jaarlijks dienen solistisch werkende aanbieders zich af te melden bij het CIBG. Voor vrijgevestigde zorgaanbieders werkzaam in de Jeugdwet geldt dat praktijken met een omzet onder de 125.000 euro niet hoeven te beschikken over een controleverklaring van een accountant in het kader van de financiële productieverantwoording. Echter, gemeenten mogen hier van afwijken door toch ook dergelijke een verplichting op te leggen voor een omzet lager dan 125.000 euro.

Zie ook https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/documenten/publicaties/cibg/jaarverantwoordingzorg/documenten/jaarverantwoording-zorginstellingen-en-jeugd-2017