VNG over AO Uitgangspuntennotitie Cultuurbeleid 2021-2024

vrijdag 21 juni 2019

Geachte dames en heren,

Op 20 juni sprak de VNG bij monde van Sjoerd Feitsma, voorzitter van onze bestuurlijke delegatie cultuur en media, tijdens uw rondetafelgesprek over de uitgangspunten cultuurbeleid 2021-2024.  Dit betrof desgevraagd de onderwerpen structuurverandering en arbeidsmarkt. Gelet op het AO van 27 juni volgt thans de meer integrale VNG-input over de elementen in de Kamerbrief.