Wat is de definiëring/inkadering van de begrippen ‘samenwerking’ en ‘samenwerkingsvormen’?

Er bestaan geen sluitende definities. Het is mogelijk af te bakenen door de juridische grondslag (Wgr/privaatrecht) of een besluit (overeenkomst/intentie/platform/regulier overleg e.d.) invulling te geven.