De 352 gemeenten in Nederland zijn ieder uniek en tegelijkertijd als organisatie niet bijzonder. Een groot deel van de gemeentelijke dienstverlening is namelijk overal hetzelfde. Dat betekent dat er een heleboel voordeel wordt behaald als gemeenten in de uitvoeringspraktijk gezamenlijk optrekken. Bijvoorbeeld door

  • schaarse expertise en kennis te bundelen
  • samen sterk te staan in overleg met rijk, ketenpartners en marktpartijen
  • efficiencyvoordelen door bijvoorbeeld als collectief in te kopen

Fonds GGU

Voor de financiering van de activiteiten is er een Fonds Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering ingesteld. Het is de financiële basis voor gezamenlijke uitvoering. Alle gemeenten dragen naar rato van het aantal inwoners bij aan het fonds. De basisfinanciering voor gezamenlijke gemeentelijke activiteiten is de laatste drie jaar (2017 t/m 2019) steeds 52,3 miljoen euro inclusief btw geweest.

Het College van Dienstverleningszaken is binnen de vereniging het bestuurlijk orgaan dat het VNG-bestuur adviseert over het portfolio en daarmee over de omvang en inzet van het Fonds GGU. Het College wordt hierover geadviseerd door alle bestuurlijke commissies, en dus ook door de Taskforce. Het VNG-bestuur legt jaarlijks het GGU jaarplan voor aan de Algemene Ledenvergadering en verantwoordt zich bestuurlijk over resultaten en bestedingen. De directie van de VNG is in praktische zin fondsbeheerder en stuurt in de dagelijkse praktijk op resultaten, voortgang en bestedingen. 

Meerjarenprogramma 2020-2024

Op 5 juni 2019 is het GGU Meerjarenprogramma 2020-2024 vastgesteld. Het Meerjarenprogramma biedt duidelijkheid over wat gemeenten de komende jaren kunnen verwachten aan Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering en is gerelateerd aan het samen inspelen op nieuwe wetgeving, technologie en ontwikkelingen die alle gemeenten raken. Het Meerjarenprogramma omvat:

  • meerjarige structurele activiteiten waarmee de ALV eerder heeft ingestemd, zoals de Informatiebeveiligingsdienst voor gemeenten en het beheer van voorzieningen zoals de Gemeentelijke ICT Inkoopvoorwaarden (GIBIT)
  • de opzet en uitvoering van een meerjarig programma voor de vernieuwing van de informatievoorziening van gemeenten (Common Ground)

Daarnaast bevat het programma een beperkt aantal korte, projectmatige activiteiten.

Door in te zetten op schaalvoordeel, ontstaat er voor gemeenten meer (financiële en personele) ruimte om lokaal maatwerk te kunnen bieden op gemeente-specifieke uitdagingen.