Nieuws
Het Steunpunt Passend Onderwijs (SPO) organiseert in het schooljaar 2023- 2024 iedere maand een inspirerend werkbezoek aan een school of samenwerkingsverband waar steeds inclusiever gewerkt wordt. U kunt hier inspiratie opdoen om zelf ook te werken aan inclusief onderwijs.
Op 7 november 2023 heeft minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen om het maximum toeslagtarief voor kinderopvang voor 2024 extra te verhogen. Deze voorgenomen wijziging is verwerkt in de VNG Adviestabel 2024.
ZonMw publiceert maandag 13 november 3 subsidieoproepen bestemd voor kortlopende projecten met maatschappelijke diensttijd (MDT): 1 voor gemeenten, 1 voor onderwijsinstellingen en 1 voor maatschappelijke organisaties. Door deze kortlopende MDT-projecten kunnen de organisaties kennismaken met MDT.
De VNG onderneemt samen met het expertiseteam verschillende ondersteuningsacties om het leerlingenvervoer te verbeteren. Dit jaar leveren we nog een handreiking op en publiceren we een nieuwe modelverordening. Daarnaast organiseren we een aantal webinars.
De normbedragen voor onderwijshuisvesting zijn geïndexeerd. De systematiek van de prijsbijstelling van de normbedragen onderwijshuisvesting is vastgelegd in bijlage IV deel B van de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
Op 3 juli berichtten we dat het wetsvoorstel energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dit voorstel is een knip gemaakt tussen huishoudens die op of net boven het sociaal minimum zitten (gemeenten) en studenten (DUO). Er is nu een oplossing voor studenten die langer over hun studie doen.
Kinderen en jongeren verdienen een veilig, gezond en duurzaam schoolgebouw. Alleen met een flinke impuls kunnen gemeenten en schoolbesturen de achterstanden aanpakken om alle scholen voor 2050 te renoveren en te vernieuwen. Het gaat om € 1,2 miljard.
Het ministerie stelt de subsidieregeling School en Omgeving binnenkort weer open voor inschrijving. Hiermee kunnen scholen extra activiteiten voor leerlingen opzetten of uitbreiden om kansengelijkheid te bevorderen. De VNG steunt de regeling, maar zet wel een kanttekening bij de opzet van de regeling.
Het kabinet heeft vrijdag 1 juli de aanvraag voor een bijdrage aan het Innovatieprogramma onderwijshuisvesting voorwaardelijk goedgekeurd. Dat betekent dat er per 2024 € 275 miljoen beschikbaar komt uit het Nationaal Groeifonds.