Nieuws
De uitstel van de hervorming van het kinderopvangstelsel is geen reden om stil te zitten. Elk jaar dat het langer duurt stapelen de problemen zich verder op. Tientallen maatschappelijke organisaties hebben daarom samen het manifest 'Fix het kinderopvangsysteem' aangeboden aan de Tweede Kamer.
Minister Van Gennip van SZW kondigt in een Kamerbrief een onderzoek aan naar de wenselijkheid van een nieuw stelsel voor toezicht en handhaving in de kinderopvang. De VNG betwijfelt of dit de weg is die we moeten inslaan. Uit onderzoek van AEF/SEO blijkt namelijk dat het huidige stelsel juist effectief is.
Om van de ambities in de werkagenda inclusief onderwijs 2035 werkelijkheid te maken, is een gezamenlijke inzet van rijk, gemeenten en partners nodig. In plaats van incidentele oplossingen en pilots zonder opvolging, moet er structureel beleid komen. Dit geven we mee voor het debat passend onderwijs op 5 april
Bestaanszekerheid als grondwettelijke overheidszorg verkeert in een crisis. Om een menswaardig bestaan veilig te stellen, moeten we het tij keren. De VNG pleit voor een doorbraak en een lokale agenda bestaanszekerheid, we roepen maatschappelijke partners op daarover met ons het gesprek aan te gaan.
De normbedragen voor het leerlingenvervoer voor het schooljaar 2023-2024 zijn bekend. Het zijn de bedragen voor de inkomensgrens, de draagkrachtafhankelijke bijdrage en de kilometervergoeding, zoals genoemd in de VNG Modelverordening Leerlingenvervoer.
Mensen met een praktische opleiding zijn hard nodig op de Nederlandse arbeidsmarkt. De VNG steunt dan ook de extra investeringen in leerlingen, docenten en de kwaliteit van onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) die het kabinet presenteert in het plan 'Samen Werken aan Talent' en het stagepact.
Steeds meer gemeenten en onderwijsorganisaties werken actief aan inclusie. De handreiking Samen werken voor inclusiever onderwijs bevat praktijkvoorbeelden en praktische tips waarmee scholen, samenwerkingsverbanden en gemeenten goede randvoorwaarden kunnen creëren bij het realiseren van inclusiever onderwijs...
Zoals eerder bericht, biedt ZonMw gemeenten en onderwijsinstellingen weer subsidiemogelijkheden om een kort project voor Maatschappelijke Diensttijd te organiseren. De deadline voor het aanvragen van subsidie is verschoven van 28 februari naar 20 april 2023, 14.00 uur.
Mbo-studenten zijn onmisbaar voor de toekomst van Nederland. Soms hebben ze echter extra ondersteuning nodig om zich goed te ontwikkelen. De publicatie 'Mbo-student centraal' is bedoeld om mbo-instellingen, gemeenten en hun partners inspiratie en richting te geven om nog beter met elkaar samen te werken.