Nieuws
Voor de invoering van de Omgevingswet wordt nog in 2023 een decentralisatie-uitkering verstrekt van in totaal € 103,6 miljoen. Het bedrag is fractioneel hoger dan wat eerder was afgesproken en gecommuniceerd (€ 102 miljoen).
De afgelopen maanden zijn er bestuurlijke afspraken gemaakt over de financiën van de Omgevingswet. De VNG publiceert daarom een notitie waarin deze financiële afspraken worden uitgewerkt, met name interessant voor financiële functionarissen binnen gemeenten.
De bruidsschat is geladen in de productieomgeving van het DSO-LV. Uw softwareleverancier zorgt dat het plandeel van de bruidsschat ook wordt ingelezen in uw plansoftware. Met de Actielijst in beheer nemen bruidsschat creëert u de juiste startsituatie voor uw eerste planwijziging.
Speciaal voor specialisten op het gebied van Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) is een online community gestart. Binnen dit digitale forum kunt u ervaringen met de Omgevingswet en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) delen.
De afgelopen weken is er politiek-bestuurlijk veel gesproken over de Omgevingswet, en dan met name over de invoeringsdatum en inwerkingtreding op 1 januari 2024. We blikken kort terug op deze politiek-bestuurlijke weken en kijken ook graag vooruit richting inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Veel gemeenten staan voor de keus hoe zij in aanloop naar inwerkingtreding van de Omgevingswet en de eerste periode daarna gebiedsontwikkeling gaan faciliteren. De VNG heeft een checklist gepubliceerd waarmee u kunt inventariseren of u klaar bent om uw omgevingsplan te wijzigen met STOP/TPOD.
Op dinsdag 24 en 31 oktober 2023 heeft een debat plaatsgevonden in de Eerste Kamer over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De Eerste Kamer is akkoord gegaan met toezeggingen vanuit de minister en acht verdere behandeling niet noodzakelijk.
De VNG is gestart met een volledige herziening van de Model-Algemene Plaatselijke Verordening. Het streven is dat gemeenten dit model begin 2027 kunnen gebruiken om hun eigen APV te vervangen, zodat deze weer helemaal up-to-date is. De herziening heeft onder meer te maken met de komst van de Omgevingswet.
Kent u het Leernetwerk Participatie al? Meld u aan en u wordt op de hoogte gehouden over alles wat te maken heeft met participatie onder de Omgevingswet.
Met de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verandert het bouwproces en daarmee het proces voor toezicht en handhaving. Ook de rol en taken van het bevoegd gezag veranderen. De VNG heeft een handreiking over toezicht en handhaving onder de Wkb ontwikkeld.