Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG is de door Eindhoven en Tilburg ingediende motie over inwerkingtreden Omgevingswet met 93,64% van de stemmen aangenomen. Gemeenten stellen hierin dat een snel besluit over de Omgevingswet nodig is en dat minimaal 6 maanden voorbereidingstijd noodzakelijk is.
De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.
Gaat een planologisch besluit voor een gebiedsontwikkeling rond de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet in procedure? Dan kan de gemeente aanmelding overwegen voor de Crisis- en herstelwet (Chw). In december en januari zijn er nieuwe tranches voor de Chw.
Minister De Jonge heeft in een brief vragen beantwoord van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De vragen gingen onder meer over een terugvaloptie voor het geval invoeringsproblemen bij de Wkb zouden zorgen voor het (deels) stilvallen van nieuwbouw en verbouw.
Een van de onderdelen van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck. Initiatiefnemers kunnen hier controleren of ze een idee op een bepaalde locatie mogen uitvoeren volgens de Omgevingswet. Het Serviceteam Rijk maakt de toepasbare regels voor de vergunningchecks voor rijksregels.
De invoering van de Omgevingswet is uitgesteld, en hiermee ook de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Minister De Jonge heeft 1 juli 2023 genoemd als nieuwe datum.
Minister De Jonge heeft via een voortgangsbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. We hebben met de minister en de bevoegde gezagen de voor- en nadelen van de mogelijke scenario’s besproken, wat heeft geleid tot de conclusie dat nog iets meer tijd nodig is.
Omgevingsdienst NL heeft 2 handreikingen over leges en milieubelastende activiteiten (mba) onder vigeur van de Omgevingswet opgesteld. Een voor de gevallen waarin gemeenten bevoegd gezag zijn (‘niet complexe mba’) en een waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn (‘complexe mba’).
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wkb in werking op 1 januari 2023. Definitieve besluitvorming vindt in november 2022 plaats. Daarmee ontstaat voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en legesverordening. Daarom heeft de VNG in een handreiking de opties naast elkaar gezet.