VNG biedt een zogenaamde 'versneller' aan voor het opstellen van een standaard document om Omgevingswetsoftware te verwerven. Dit verwervingsdocument kan gebruikt worden bij contractaanpassingen, enkelvoudig of meervoudig onderhandse offerteaanvragen of Europese aanbestedingen.
De minimale acties Omgevingswet die de VNG beschikbaar stelt aan gemeenten is aangevuld op basis van de laatste stand van zaken van de wetgeving. De aanvullingssporen (geluid, bodem, grondeigendom) zijn erin opgenomen en de acties die voortkomen uit de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) zijn verwerkt.
Onder de Omgevingswet moeten bijna alle gemeenten een gemeentelijke adviescommissie instellen voor de omgevingskwaliteit. De bestaande commissies voor ruimtelijke kwaliteit, welstand en monumenten komen niet meer terug. Er is een handreiking opgesteld die gemeenten hierbij helpt.
De Omgevingswet biedt gemeenten nieuwe mogelijkheden om de ruimtelijke ordening af te stemmen op een groene en gezonde leefomgeving. Denk aan voldoende ruimte creëren om te bewegen, of zorgen voor een gezond voedingsaanbod op strategische posities.
Zorgen dat alle medewerkers van Nederlandse omgevingsdiensten in 2021 goed voorbereid aan de slag kunnen met de Omgevingswet; dát is het doel van het Train de Trainer programma. Op woensdag 12 februari was de try-out, met 11 op te leiden trainers van 5 verschillende omgevingsdiensten.
Samen met de andere koepels en het landelijk programma, doet de VNG onderzoeken naar de financiële effecten van de Omgevingswet. Er worden op dit moment een aantal heronderzoeken gestart, waarvoor de VNG op zoek is naar mensen met inhoudelijke expertise en een visie op de binnengemeentelijke effecten.
Op maandag 23 maart organiseren de VNG, Aan de Slag en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vierde wetgevingsupdate. Op het programma staan onder meer de aanvullingssporen bodem, natuur en geluid, de overgangsfase omgevingsplan en participatie.
Inzoomen op de gemeentelijke processen om Omgevingswetproof te worden. Dat is het idee van het Werkende Processenmodel van de VNG. De gemeente Oss is met het model aan de slag gegaan. Dit heeft belangrijke inzichten opgeleverd, vertelt procesbegeleider Anja van Esch.
Er zijn diverse manieren om de Omgevingswet te benutten. Je kunt meer of minder in de geest van de wet werken en de huidige manier helemaal of juist een beetje loslaten. Het zijn cruciale keuzes voor gemeenteraden ... tenminste: actieve raden die aan zet willen zijn.
De grote maatschappelijke opgaven in de leefomgeving raken het beleid op het gebied van bodem en ondergrond. Om die reden zijn VNG en Deltares het project “Bodem en Ondergrond Gemeentelijke Omgevingsvisies” (BOGO) gestart.