In de beginjaren lag de nadruk op de kansen, nu lijken de zorgen de overhand te krijgen. Tegenwoordig lijkt het niet meer te gaan over wat er wél kan, maar over: hoe houden we iets tegen, constateert Pascale Georgopoulou in haar blog over de Omgevingswet voor de VNG Raadsledenniewsbrief van november.
Participatie en de Omgevingstafel, 2 welbekende begrippen in de Omgevingswet. Maar hoe verhouden zij zich tot elkaar? En hoe werken ze op elkaar in? Deze handreiking gaat hier verder op in aan de hand van voorbeelden en tips.
De Omgevingswet heeft veel impact op de VTH-processen. Eén van de onderwerpen waar de VNG veel vragen over krijgt, zijn de aanpassingen op de VTH-standaardbrieven. Ter inspiratie stelt Regio IJsselland zijn standaardbrieven beschikbaar.
Van oktober 2021 tot en met mei 2022 werken de gemeente Arnhem en de VNG samen in een werkplaats Omgevingsplan Arnhem. Het doel is om te toetsen of de systematiek die de gemeente Arnhem nu uitprobeert op bestemmingsplannen, past in het omgevingsplan.
De VNG en IPO hebben een nieuwe Model Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) opgesteld. Deze vervangt de huidige Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, dus naar verwachting per 1 juli 2022.
Hieronder zijn de VNG Omgevingswet werkplaatsen Omgevingsplan, DSO-keten en VTH weergegeven die zijn afgerond, nog in uitvoering of definitief gepland.
In de Werkwijze Structurele Effecten krijgen gemeenten inzicht in de structurele effecten van de Omgevingswet. Het bijbehorende rekenmodel ondersteunt in het kwantitatief inzichtelijk maken van (een aantal) keuzes en hun effecten. Dit rekenmodel is vernieuwd en verbeterd.
Binnenkort behandelt de Tweede Kamer de begroting wonen en ruimte van het ministerie van BZK. In aanloop daarnaar heeft de VNG aandacht gevraagd voor 4 onderwerpen: regionaal maatwerk, meer en beter bouwen en de bestaande woningvoorraad, de wijktransitie klimaat en de invoering van de Omgevingswet.
Na een aantal jaar als Programmamanager Omgevingswet bij de VNG, is het tijd om het stokje over te dragen. Iemand met nieuwe energie en focus op de eindstreep, 1 juli 2022. Zoals in het boek 'In lichtjaren heeft niemand haast', even uitzoomen en het geheel overzien.
Om decentrale overheden te ondersteunen bij het archiveren van informatie over de Omgevingswet, is er nu de 'Handreiking duurzame toegankelijkheid in de informatieketens van de Omgevingswet'. De handreiking is gecoördineerd door Het Utrechts Archief (HUA) in opdracht van de VNG, het IPO en de UvW.