Cliëntondersteuning en de problemen van het Hulpmiddelencentrum met de levering en betaling van Wmo-hulpmiddelen zijn de hoofdondwerpen van een ledenbrief waarmee we gemeenten informeren over de stand van zaken bij diverse Wmo- en jeugdhulp-beleidsthema’s.
Tijdens een bestuurlijk overleg tussen minister De Jonge (VWS) en de VNG, eind november, is gesproken over de zorgen van gemeenten over het toenemend beroep op Wmo-voorzieningen, onder meer als gevolg van de vergrijzing.
De gegevensdeling over gedetineerden tussen de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en gemeenten is veranderd door aangescherpte privacywetgeving (AVG). In samenspraak met casemanagers van de DJI en gemeenten is een nieuwe werkwijze ontwikkeld.
Met een slag op de beursgong openden Tim van Zanten (ervaringsdeskundige LFB en Stichting Prokkel) en Maartje van Boekel (VNG-project Iedereen doet mee! ) vandaag de handelsdag op de beurs. Daarmee vragen zij aandacht voor netwerkbijeenkomsten in januari in alle provincies van Nederland.
De Wet verplichte ggz (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) gaan op 1 januari 2020 in als vervangers van de Wet BOPZ. Regelmatig berichten we over de stand van zaken van de (voorbereidingen op de) invoering.
Het Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) draait inmiddels op volle toeren en de regioadviseurs ondersteunen en adviseren de regio’s vraaggericht. De vragen vanuit de regio’s zijn zeer uiteenlopend en liggen op een breed scala van thema’s.
Tijdens vijf bijeenkomsten verdeeld over het land kwam de afgelopen tijd een grote groep gemeenten bij elkaar om van elkaar te leren en elkaar te inspireren hoe zij (willen gaan) werken aan het VN-verdrag Handicap.
Een mantelzorgtest, subsidiemogelijkheden, nieuwe woonvormen, het regionaal leernetwerk ouderenzorg: de decemberaflevering van de nieuwsbrief van het Programma Langer Thuis bevat voor gemeenten veel handige informatie.
Op 29 november ondertekenden wethouder Elvira Schepers en ervaringsdeskundige Else Klomps het manifest 'Iedereen doet mee!'. Hiermee verklaart Winterswijk dat zij als gemeente samenwerkt met inwoners om stap voor stap de doelen van het VN-verdrag Handicap waar te maken.
Minister De Jonge (VWS) stuurde de Tweede Kamer deze week een brief over de voortgang van de invoering van het abonnementstarief. De Kamerbrief gaat ook over de eerste rapportage van de monitor abonnementstarief.