De eerste voortgangsrapportage van het programma Scheiden zonder Schade is gepubliceerd. De rapportage gaat in op de activiteiten en resultaten van het programma sinds de start in juli 2019.
Met inachtneming van de RIVM-richtlijnen kan zorg en ondersteuning weer opgestart worden, waar dit nog niet gebeurd is. Dat heeft ook gevolgen voor pgb-houders (Jeugd en Wmo). In dit bericht zetten we op een rij wat gemeenten hierover moeten weten.
Per 1 januari wijzigt de Wet langdurige zorg (Wlz): mensen die vanwege een psychische stoornis blijvend behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg nabij, kunnen vanaf dat moment ook toegang krijgen tot de Wlz. Wat betekent dit voor uw gemeente?
In verband met de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor ggz-cliënten per 1-1-2021 vraagt de VNG uw aandacht voor het informeren van cliënten beschermd wonen met een pgb. (Centrum-)gemeenten zijn bij uitstek in staat om deze groep goed te informeren over de wijziging.
Weten waar u staat op het gebied van re-integratie ex-gedetineerden? Op zoek naar inspiratie en concrete voorbeelden om uw aanpak verder te versterken? Gebruik de Zelfscan re-integratie ex-gedetineerden.
Vanaf vandaag is het Landelijk Meldnummer voor personen met verward gedrag niet-acuut operationeel. Hiermee zijn alle bestaande regionale en gemeentelijke meldpunten in Nederland gekoppeld aan dit landelijk meldnummer.
Meer dan de helft van de mensen die reageerden op een enquête van Per Saldo laat weten niet te durven deelnemen aan de anderhalvemetersamenleving. Dat wil zeggen: mensen durven de deur niet uit. 'De uitslag van de enquête is schokkend', reageert de landelijke vereniging van mensen met een pgb.
In de ledenraadpleging is de Norm voor Opdrachtgeverschap aangenomen. Met deze norm spreken gemeenten zich collectief uit dat en hoe ze willen samenwerken. Het komende jaar gebruiken we om de norm te vertalen naar de regionale en lokale context.
Via een ledenraadpleging konden gemeenten zich tot en met 26 juni uitspreken over onder andere het voorstel ‘Norm voor Opdrachtgeverschap’. De leden stemden bijna unaniem voor dit voorstel. Met deze norm spreken gemeenten zich collectief uit dat en hoe ze willen samenwerken. De norm is uitgewerkt voor de...
De Zorg- en Veiligheidshuizen hebben zich de afgelopen jaren op de kaart gezet als regisseur voor samenwerking bij de aanpak en zorg voor mensen die een opeenstapeling van persoonlijke problemen hebben.