In 2023 betalen toeristen gemiddeld 11,7% meer aan toeristenbelasting dan in 2022. Net als vorig jaar heft 89% van de gemeenten een toeristenbelasting. De hondenbelasting daalt juist, met bijna 15%. Maar liefst 17% van de gemeenten die in 2022 nog hondenbelasting hief, schaft deze belasting nu af.
Voor het beoordelen van kwijtscheldingsverzoeken van privébelastingschulden van zelfstandig ondernemers en zzp'ers, heeft de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) een nieuwe instructie gepubliceerd.
Voor de geautomatiseerde kwijtscheldingstoets van belastingen van gemeenten en waterschappen zijn nieuwe normbedragen vastgesteld. Hiermee kan het Inlichtingenbureau voor gemeenten geautomatiseerd toetsen wie wel en wie niet voor kwijtschelding in aanmerking komt.
Er komen maatregelen om de uitwassen van no-cure-no-paybureaus bij het indienen van bezwaren tegen de WOZ-waarde aan te pakken. Dit kondigde staatssecretaris Marnix van Rij op 5 maart 2023 aan. Hij komt hiermee tegemoet aan de bezwaren die de VNG al jarenlang uit.
De VNG ontvangt de laatste tijd regelmatig vragen van gemeenten over de toepassing van de baatbelasting, een bestaand gemeentelijk belastinginstrument, voor de verduurzaming van woningen. Het is wettelijk echter niet toegestaan om de baatbelasting hiervoor te gebruiken.
Het percentage van de invorderingsrente die de Belastingdienst in rekening brengt is op 1 januari 2023 verhoogd van 1% naar 2%. Vanaf 1 juli 2023 gaat de invorderingsrente verder omhoog naar 3%, om vervolgens uit te komen op 4% op 1 januari 2024. Het percentage van de te vergoeden invorderingsrente blijft 4%.
Op 31 januari 2023 ondertekenden het ministerie van SZW, de ketenpartijen en een aantal stakeholders een intentieverklaring voor versnelde herberekening van de beslagvrije voet in verband met de ruim 10% stijging van het wettelijk minimumloon (WML) en de daaraan gekoppelde uitkeringen.
De VNG heeft de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de maximumtarieven voor 2023 en actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Leges, Parkeerbelastingen en Precariobelasting en in de algemene toelichting gemeentelijke belastingen.
De vergoedingen die waterbedrijven in rekening kunnen brengen voor bewerkte gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing zijn gecorrigeerd voor de inflatie. Dat leidt tot een verhoging van 19,68% met ingang van 1 januari 2023. Het betreft de driejaarlijkse indexering van de vergoedingen.