Heeft de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) gevolgen voor de belastingfuncties (heffingsambtenaar, invorderingsambtenaar, medewerker belastingen, belastingdeurwaarder)? In een notitie gaan we hier uitgebreid op in.
Met ingang van 1 januari 2020 worden de griffierechten en de proceskostenvergoeding geïndexeerd met 2,51%.
De bijdragen die gemeenten ontvangen van de stichting Afvalfonds Verpakkingen voor de gescheiden inzameling, sortering en/of verwerking van verpakkingsafval zijn belast met btw. Dat heeft staatssecretaris Menno Snel (Financiën) per brief aan de VNG laten weten.
Als het waterbedrijf gegevens over de hoeveelheid toegevoerd water voor de rioolheffing moet bewerken is de gemeente daarvoor een vergoeding verschuldigd. De vergoedingen worden met ingang van 1 januari 2020 met 6,28% verhoogd en gelden tot en met 2022.
De VNG heeft een reactie gegeven op de voorgestelde wijzigingen van het Besluit proceskosten bestuursrecht. Wij zijn er niet van overtuigd dat de voorgenomen wijzigingen effectief zullen zijn en adviseren daarom het besluit niet te wijzigen.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) is weer begonnen met het verzamelen van de tarief- en enkele andere gegevens voor de Atlas van lokale lasten. Hiervoor ontvangt elke gemeente een vragenlijst, of heeft deze al ontvangen.
Het maximum gemeentelijk kostendeel van het rijbewijs voor 2020 is in de Staatscourant bekendgemaakt (€ 30,95).
De tarieven van de leges voor akten burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,88% (en afgerond op 10 eurocent naar boven).
Minister Ollongren van BZK is niet van plan de vermogensnorm voor de kwijtschelding te verhogen. Dat schrijft zij in antwoord op Kamervragen van de leden Van Raak en Jasper van Dijk en in haar reactie op de motie van de Kamerleden Van der Molen en Van der Graaf.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt die in 2020 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. De maximumtarieven zijn vastgesteld door de Rijksministerraad. De nieuwe maximumtarieven zijn geïndexeerd met 2,6%.