Tijdens de bestuurlijke sessie over asiel en integratie, o.l.v. Theo Weterings (portefeuillehouder Asiel en Integratie), werden de aanwezigen online bijgepraat, met name over de afspraken die 18 november aan de Landelijke Regie Tafel Asiel en Integratie (LRT) waren gemaakt en de betekenis voor gemeenten.
Gemeenten staan eind 2021 en in 2022 voor een grote opgave om te voldoen aan de steeds groeiende behoefte aan asielopvang- en huisvestingslocaties. Door ontbrekende compensatie van € 10 miljoen voor opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv) dreigt het draagvlak snel af te nemen
De huidige asielcrisis is een wooncrisis. Met name het versneld afhandelen van asieldossiers heeft de taakstelling voor gemeenten flink omhoog geschroefd. Door een structureel woningtekort leidde dat tot oplopende achterstanden in de huisvesting. Die conclusie trekt het aanjaagteam Huisvesting statushouders.
De beschikbare opvangcapaciteit van het COA staat onder zeer hoge druk. Om de azc’s te ontlasten kunnen gemeenten gebruikmaken van de hotel- en accommodatieregeling (HAR). Statushouders kunnen voor maximaal 6 maanden onderdak krijgen in bijvoorbeeld een hotel of andere woonvormen met recreatieve bestemming.
De VNG biedt, mede namens COA en het rijk, een centrale helpdesk aan waar gemeenten terecht kunnen met vragen over opvang en huisvesting van asielzoekers en statushouders.
Op basis van de Regeling huisvesting aandachtsgroepen kunnen gemeenten eenmalige specifieke uitkeringen aanvragen voor de bouw van woon- en verblijfsruimte voor aandachtsgroepen. Dit zijn dak- en thuisloze mensen, arbeidsmigranten, studenten, statushouders, woonwagenbewoners en overige spoedzoekers.
De VNG, het COA, IPO, de CdK’s en Aedes hebben in afstemming met de ministeries van BZK, JenV en SZW, een visie opgesteld die een integrale aanpak in de opvang van asielzoekers tot aan de huisvesting en integratie van statushouders benadrukt.
De staatssecretaris van JenV heeft een brief gestuurd aan de Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters en wethouders. Daarin roept ze hen samen met de minister van BZK op om te helpen de opvangcapaciteit van het COA te vergroten en de achterstand op uitplaatsing van statushouders in te lopen.
Er moet dringend een oplossing komen voor het gebrek aan geschikte huisvesting voor kwetsbare ouderen, statushouders, GGZ-patiënten, dak- en thuislozen en vrouwen in de vrouwenopvang. Zij komen steeds vaker in sociale nood door een gebrek aan een thuis.
Gemeenten hebben de eerste 5 maanden van 2021 in totaal 9.734 statushouders voorzien van een woning. Deze cijfers kwamen aan de orde tijdens de Landelijke Regietafel Migratie & Integratie (LRT). De hoge taakstelling gecombineerd met de krappe woningmarkt stelt gemeenten voor grote uitdagingen.