Nieuws
Van 2 april tot en met 15 mei kunnen gemeenten opnieuw een aanvraag indienen voor de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen. Die is bedoeld om flexwoningen te bouwen en bestaande gebouwen te transformeren in woningen. Zo kunnen snel meer sociale huurwoningen worden opgeleverd.
Er wordt een groot beroep gedaan op gemeenten om te zorgen voor opvang van asielzoekers, ontheemden uit Oekraïne en voor huisvesting van statushouders. De VNG blijft zich inzetten om uit de opvangcrisis te komen en blijven.
Het rijk, gemeenten en provincies hebben gesproken over de noodsituatie in de asielopvang, specifiek in Ter Apel. Het kabinet heeft daarover vandaag een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. De VNG wil vooral vasthouden aan de koers om versneld statushouders uit de opvanglocaties huisvesten.
De VNG heeft haar uitvoeringstoets over het Wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting naar het ministerie van BZK gestuurd. Regelmatig terugkerende vragen in onze gesprekken met gemeenten gingen over hun handelingsperspectief: Wat moet een gemeente? Wat hoeft een gemeente niet? En wat kan een gemeente?
Het vinden van passende woningen voor aandachtsgroepen is een grote uitdaging. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarom voor gemeenten een overzicht gemaakt van alle mogelijkheden, ondersteuning en regelingen voor de huisvesting van aandachtsgroepen.
Gemeenten hebben meer betrouwbare data nodig om het wetsvoorstel Regie op de volkshuisvesting te kunnen uitvoeren. Volgens dit voorstel moeten gemeenten aan de woonvraag van wettelijk bepaalde aandachtsgroepen voldoen. Daarnaast moet er een evenwichtige verdeling van deze woningzoekenden komen binnen regio’s.
Veel gemeenten doen al meer dan ze nu wettelijk verplicht zijn om urgente woningzoekenden voorrang te geven bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de VNG bij 59 gemeenten, naar aanleiding van het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting.
Afgelopen vrijdag zijn het ' Besluit gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' en de 'concept Regeling specifieke uitkeringen Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen' in consultatie gegaan. We kunnen tot 21 juli onze reactie geven. Doet u mee?
De Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen (RHA) 2023 opent op 30 mei om 9.00 uur. Voor gemeenten is ruim € 34 miljoen beschikbaar om meer woningen voor mensen in aandachtsgroepen te realiseren. Let op: het budget wordt beschikbaar gesteld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.