De vergunning voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA) is een van de manieren waarop gemeenten initiatieven kunnen faciliteren onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu een serie Q&A’s over de BOPA ontwikkeld. Ook hebben we al onze informatie over de BOPA gebundeld.
De Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO), de opvolger van de Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) uit 2014, is vastgesteld. Aanleiding is de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De LHSO heeft betrekking op deze wet en de daarop gebaseerde regels, en is daarmee breder dan de LHS.
Omgevingsdienst NL heeft 2 handreikingen over leges en milieubelastende activiteiten (mba) onder vigeur van de Omgevingswet opgesteld. Een voor de gevallen waarin gemeenten bevoegd gezag zijn (‘niet complexe mba’) en een waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn (‘complexe mba’).
Processen gaan pas werken als mensen er vorm aan geven. Daarom zijn enkele jaren geleden competentieprofielen opgesteld voor de nieuwe of meest veranderende rollen onder de Omgevingswet. De VNG heeft nu de profielen voor VTH vernieuwd. Ze zijn toegevoegd aan de kwaliteitscriteria Uitvoering en Handhaving.
In het DSO-LV kunt u per activiteit een behandeldienst instellen. Het DSO-LV stuurt inkomende verzoeken, zoals vergunningaanvragen, dan automatisch door naar de behandeldienst. Aan de Slag met de Omgevingswet kan het instellen van de behandeldiensten voor u uitvoeren. Dien vóór 1 oktober uw verzoek in.
Bent u of gaat u in uw regio ook aan de slag met samenwerkingsafspraken voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) onder de Omgevingswet? Kijk dan eens in de kennisbank Praktijkvoorbeelden om te zien hoe andere regio’s dit vormgeven.
Eén van de onderdelen van het Omgevingsloket is de Vergunningcheck. Initiatiefnemers kunnen hier controleren of ze een idee op een bepaalde locatie mogen uitvoeren volgens de Omgevingswet. Het Serviceteam Rijk maakt de toepasbare regels voor de vergunningchecks voor rijksregels.