De VNG heeft de Model Leidraad invordering gemeentelijke belastingen gewijzigd. Ook hebben we de maximumtarieven voor 2023 en actuele jurisprudentie verwerkt in de toelichtingen bij de modelverordeningen Leges, Parkeerbelastingen en Precariobelasting en in de algemene toelichting gemeentelijke belastingen.
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het maximum gemeentelijk kostendeel van het rijbewijstarief voor 2023 vastgesteld op € 34,95. Het rijkskostendeel blijft € 9,70.
Minister De Jonge heeft in een brief vragen beantwoord van de Eerste Kamer over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). De vragen gingen onder meer over een terugvaloptie voor het geval invoeringsproblemen bij de Wkb zouden zorgen voor het (deels) stilvallen van nieuwbouw en verbouw.
De Dienst Wegverkeer (RDW) heeft onder voorbehoud de tarieven voor het rijbewijs voor 2023 bekendgemaakt. Alleen het gemeentelijk kostendeel wordt verhoogd tot € 34,95 (was € 31,90).
Omgevingsdienst NL heeft 2 handreikingen over leges en milieubelastende activiteiten (mba) onder vigeur van de Omgevingswet opgesteld. Een voor de gevallen waarin gemeenten bevoegd gezag zijn (‘niet complexe mba’) en een waarvoor de provincies bevoegd gezag zijn (‘complexe mba’).
De officieuze tarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaarten voor 2023 zijn gecorrigeerd met 0,1 procentpunt. Dit leidt tot wijziging van de maximumtarieven die gemeenten in 2023 in rekening kunnen brengen.
Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wkb in werking op 1 januari 2023. Definitieve besluitvorming vindt in november 2022 plaats. Daarmee ontstaat voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en legesverordening. Daarom heeft de VNG in een handreiking de opties naast elkaar gezet.
In de op 26 juli gepubliceerde Modelverordening leges in verband met de Omgevingswet staat een fout. In artikel 2.6, aanhef en onderdeel a, onder 1, van de tarieventabel staat een verwijzing naar artikel 2.49. Dit moet zijn artikel 2.50.
De tarieven voor de akten burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2023 verhoogd. De indexering is op basis van de consumentenprijsindex april 2022 (119,81) ten opzichte van die van april 2021 (109,36) en afgerond op 10 eurocent naar boven.