Nieuws
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet verandert de wijze van vergoeding van schade die ontstaat door regels in het omgevingsplan of door verlening van een omgevingsvergunning.
Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april is gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat dat plaatsvond op 5 april. Een van de moties die is aangenomen is het instemmen met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. De maandelijkse update van januari is samengevoegd met de update van december. In deze update informeren wij u onder anderen over de nieuwe inwerkingtredingsdatum en over de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven.
De VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben in het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge op 27 januari de aandachtspunten genoemd die van invloed zijn op invoering van de Omgevingswet. Op basis van de nu beschikbare informatie heeft de minister besloten om de datum van 1 juli 2022 los te laten.