De commissie RWM kwam op 23 april 2020 digitaal bijeen. Ze bespraken een voorstel dat de scheve verhouding tegen moet gaan tussen gemeenten in de achtervang bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Ook kwam het uitstel van de Omgevingswet en Wkb aan bod.
U kunt zich nu inschrijven voor de eerste online sessies van de wetgevingsupdate. Omdat de animo voor de wetgevingsupdate bijzonder groot is en we de kennis en nieuwe inzichten rondom de wetgeving graag alsnog met u willen delen, gaan we de sessies de komende tijd zoveel als mogelijk online aanbieden.
Op maandag 23 maart organiseren de VNG, Aan de Slag en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken de vierde wetgevingsupdate. Op het programma staan onder meer de aanvullingssporen bodem, natuur en geluid, de overgangsfase omgevingsplan en participatie.
In opdracht van de VNG heeft het Institute for Housing Studies een onderzoek gedaan naar het gebruik van twee wetsartikelen uit de Wet ruimtelijke ordening die gaan over financiële bijdragen van ontwikkelaars aan gemeenten voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Per 1 juli 2019 wordt de VNG Model Verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht aangepast. De kwaliteitscriteria 2.1 zijn geactualiseerd en worden vervangen door de set 2.2. Deze vormen daarmee de nieuwe basis van de Model Verordening.
Tijdens een drukbezochte wetgevingsupdate heeft Marco Lurks van de VNG de Milieuzonering nieuwe stijl overhandigd aan Lidia Palm van het programma Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken.
Maak politieke keuzes, werk samen in de regio op basis van vertrouwen en denk vanuit de burger bij het opstellen van regels voor het omgevingsloket. Dat zijn de drie belangrijkste lessen die de deelnemers aan het deelcongres ‘De Omgevingswet verbindt’ op het VNG Congres meekregen.
In de VNG-reactie op de bestuurlijke consultatie van de ontwerp-Omgevingsregeling blijven we aandacht vragen voor de complexiteit van het stelsel en de uitvoerbaarheid van de regels voor gemeenten.
De VNG vindt dat het Aanvullingsbesluit geluid onvoldoende bijdraagt aan de verbeterdoelen van de stelselherziening omgevingsrecht. Dit laat zij weten in een brief aan het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Lees hier de samenvatting van de brief of download de volledige reactie.
Op donderdag 6 juni organiseren de VNG en de programmadirectie Eenvoudig Beter van het ministerie van Binnenlandse Zaken de derde Wetgevingsupdate.