Nieuws
Tijdens de plenaire vergadering van de Tweede Kamer op dinsdag 12 april is gestemd over de moties die zijn ingediend tijdens het tweeminutendebat dat plaatsvond op 5 april. Een van de moties die is aangenomen is het instemmen met de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.
De datum voor inwerkingtreding van de Omgevingswet is vastgesteld op 1 januari 2023. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, IPO, UvW en de VNG hebben in gezamenlijkheid voor deze datum gekozen.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. De maandelijkse update van januari is samengevoegd met de update van december. In deze update informeren wij u onder anderen over de nieuwe inwerkingtredingsdatum en over de werkboeken aansluiten, inregelen en beproeven.
De VNG, IPO en Unie van Waterschappen hebben in het bestuurlijk overleg met minister Hugo de Jonge op 27 januari de aandachtspunten genoemd die van invloed zijn op invoering van de Omgevingswet. Op basis van de nu beschikbare informatie heeft de minister besloten om de datum van 1 juli 2022 los te laten.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. In de maandelijkse update van november informeren wij u onder andere over de nieuwe versie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) op de oefenomgeving en de ontwikkeling van een prototype van een extra viewer.
Wij informeren u elke maand over de stand van zaken van het werkend stelsel Omgevingswet. In de maandelijkse update van oktober informeren wij u onder anderen over de status van de digitale functionaliteiten die minimaal noodzakelijk zijn bij inwerkingtreding.
De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dat meldt minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in een brief aan beide Kamers.
De Eerste Kamer heeft het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet, 1 januari 2022, niet controversieel verklaard. Ook de Tweede Kamer heeft het ontwerp-KB niet controversieel verklaard.