We hebben de tariefbepalingen over de Huisvestingswet 2014 in de Modelverordening leges aangepast aan de artikelen 21, 22 en 23c van de Huisvestingswet 2014 en de nieuwe Model-Huisvestingsverordening.
Wij hebben artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt.
Wateroverlast en verdroging vragen steeds meer maatregelen in de publieke ruimte. Daarom brengt de VNG de nieuwe Modelverordening Riool- en Waterzorgheffing uit. Meer percelen worden in de heffing betrokken, want van de maatregelen in de publieke ruimte heeft iedereen profijt.
De VNG deelt in een ledenbrief de gewijzigde VNG Model Huisvestingsverordening. Hierbij is een nieuw hoofdstuk 3A 'Toeristische verhuur van woonruimte' toegevoegd en zijn enkele andere wijzigingen doorgevoerd.
Op 16 juni 2021 nam de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie van de gemeente Rotterdam aan over de opname van een specifiek artikel over het gebruik van lachgas in de model- Algemene plaatselijke verordening (APV).
De VNG heeft 3 artikelen van de Model-APV redactioneel-technisch aangepast. Het betreft (het facultatieve) art. 2:64 over bijen, art.3:7 over weigeringsgronden van een prostitutievergunning en (het facultatieve) art. 5:23 (variant 2) over een voorafgaande melding voor het houden van een snuffelmarkt.
De VNG heeft de modelverordening leges gewijzigd naar aanleiding van een aantal wetswijzigingen. In navolging van veel gemeenten zijn ook tariefbepalingen toegevoegd omtrent huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. In onze ledenbrief lichten we de wijzigingen toe.
De Alcoholwet bevat ten opzichte van de Drank- en Horecawet een aantal nieuwe onderdelen die gemeenten bij verordening kunnen regelen. De VNG verzond op 4 mei een ledenbrief met uitleg.
In de nieuwe Wet inburgering worden gemeenten verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning van inburgeringsplichtigen. Zij moeten binnen de wettelijke kaders de gemeentelijke taken in het inburgeringsstelsel invullen. Daarvoor kunnen ze gebruikmaken van de 'Modelverordening nieuwe Wet inburgering'.
De VNG-handreiking Leegstand te lijf uit 2011 is geheel herzien. De focus hierin ligt op de aanpak en preventie van leegstand in winkelpanden, bedrijfsgebouwen en kantoren. In de handreiking is ook een nieuwe Model Leegstandverordening opgenomen.