Nieuws
Voor het project Gemeentelijke Gezinsaanpak Geletterdheid zoeken Stichting Lezen en Schrijven en de Koninklijke Bibliotheek 25 nieuwe gemeenten. Ouders krijgen met de gezinsaanpak geletterdheid ondersteuning met als doel dat hun kinderen betere maatschappelijke kansen hebben.
Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om in duidelijke taal te communiceren en willen daar graag werk van maken. De Gemeenschappelijke Regeling WerkSaam WestFriesland neemt deel aan het project Duidelijke Overheidscommunicatie van de VNG en inmiddels zijn al hun brieven getest en herschreven.
Vanaf 2025 hebben de gemeenten de regierol over de aanpak van laaggeletterdheid, en daarmee ook over de gezinsaanpak. Dat de gemeenten deze rol pakken is belangrijk: juist de gezinsaanpak vraagt om een goed aangestuurde netwerksamenwerking van de verschillende lokale partners.
Het rijk start 1 december een landelijke publiekscampagne Doe meer met Taal. Voor gemeenten en organisaties komt er een toolkit met campagnematerialen beschikbaar, die zij rechtenvrij kunnen inzetten om inwoners met Nederlands als moedertaal in stad of regio te bereiken.
Juist nu tijdens de coronacrisis moet er meer aandacht zijn voor laaggeletterden. Dit stelt de Stichting Lezen en Schrijven in het pamflet 'Een leven lang ontwikkelen voor iedereen', waarin concrete actiepunten staan om de positie van laaggeletterden te verbeteren.
In week 42 debatteert de Tweede Kamer over de begroting van OCW. De VNG stuurde een position paper waarin we aandacht vragen voor laaggeletterdheid, passend onderwijs en onderwijshuisvesting.
Zoals bekend, zegde de VNG op 30 juni de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 op. De lokale educatie-activiteiten voor laaggeletterde volwassenen gaan ondertussen door en de VNG heeft overleg met het Rijk over landelijke verbeteringen.
'Daadkrachtig samen aan de slag om meer volwassenen vaardig te maken in lezen, schrijven, rekenen en met digitale apparaten.’ Dat was het doel van de Bestuurlijke afspraken laaggeletterdheid 2020-2024 tussen het Rijk en de VNG. Helaas verliep het anders dan verwacht.
Het ministerie van OCW heeft per brief laten weten uitstel te geven voor het indienen van de regionale programma’s laaggeletterdheid tot uiterlijk 1 januari 2021. De betrokken wethouders moeten de minister wel voor 1 juli laten weten wanneer zij het programma verwachten in te dienen.