De fondsbeheerders hebben in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verwachten begin juni met een aangepast verdeelvoorstel herijking gemeentefonds te komen. Eerder werd verwacht dat dit al in april gereed zou zijn.
In maart organiseerde de VNG, samen met het ministerie van BZK, diverse informatiesessies om uitleg te geven over het verdeelvoorstel. De pdf’s van deze presentaties zijn nu online gezet door BZK.
De Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) heeft in een tussenbericht vragen gesteld aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over het voorstel voor de herverdeling van het gemeentefonds. Volgens de ROB zijn antwoorden op deze vragen nodig om tot een afgewogen oordeel te komen.
De Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB) heeft de beheerders van het gemeentefonds laten weten meer tijd nodig te hebben voor het advies over de nieuwe verdeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit advies verschijnt naar verwachting medio april.
In februari en maart organiseert de VNG een aantal online informatieve bijeenkomsten over de nieuwe verdeelmodellen van het gemeentefonds. In deze sessies geven BZK, VNG, en soms ook de onderzoekers, uitleg over het verdeelvoorstel.
De minister van BZK schuift de besluitvorming over het invoeren van de nieuwe verdeling (herijking) van het gemeentefonds door naar het volgend kabinet. Reden hiervoor is de huidige financiële positie van gemeenten en de nog lopende gesprekken tussen de VNG en het ministerie van BZK en Financiën over onder...
Gemeenten hebben 2 juli bij de Tweede Kamer aandacht gevestigd op de financiële tekorten in gemeenten en de gevolgen daarvan voor inwoners. Ook via filmpjes en brieven lieten ze weten dat 'het water ons aan de lippen staat.'
De VNG informeert de Tweede Kamer in een position paper over de financiële zorgen van gemeenten. Dit met oog op het algemeen overleg Financiële Verhoudingen op 2 juli aanstaande.
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de rapporten gepubliceerd van de onderzoeken om te komen tot een herijking van het gemeentefonds. Voor het sociaal domein (uitgevoerd door AEF) gaat het om de eindrapportages. Voor het klassieke domein (uitgevoerd door Cebeon) gaat het om een tussenrapport.
De VNG vraagt de minister meer tijd te nemen om te bepalen hoe de financiële verhouding gemoderniseerd kan worden en voorlopig af te zien van het wetsvoorstel Wijziging financiële verhoudingswet.