Het asbeststelsel moet fundamenteel worden herontworpen, aldus de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Publieke waarden zijn hierin onvoldoende geborgd. Deze conclusie sluit aan bij het VNG-standpunt dat duidelijke scheiding van publieke en private taken en verantwoordelijkheden nodig is.
De VNG gaat de concept-samenwerkingsverklaring voor een versnelde asbestdakensanering niet ondertekenen. De VNG blijft achter het standpunt staan om asbest uit de leefomgeving van inwoners te verwijderen. Het is een gemiste kans dat het programma alleen focust op asbestdaken.
De commissies Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) en Ruimte, Wonen en Mobiliteit (RWM) bespraken op 12 december gezamenlijk een aantal onderwerpen, waaronder bevoegd gezag geluid voor regionale industrieterreinen.
Het ministerie van IenW kondigde afgelopen week aan dat er een fonds komt voor de sanering van asbestdaken. Deze Kamerbrief van 14 oktober heeft geleid tot onduidelijkheid bij gemeenten.
De Eerste Kamer heeft 4 juni het asbestdakenverbod verworpen. Er komt nu geen wettelijke grondslag voor het verbod en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kan de invoeringsdatum van het asbestdakenverbod ook niet in een AMvB regelen; het verbod is van de baan.
De Landelijke Asbestdakenkaart is beschikbaar gekomen. Op de kaart staat een overzicht van het totaal aantal vierkante meters te saneren daken per gemeente. De Tweede Kamer vroeg eerder in een motie om zo'n overzicht.
Het asbestdakenverbod is belangrijk vanuit het oogpunt van volksgezondheid. De VNG maakt zich zorgen over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de sanering voor huiseigenaren met asbestdaken. Er is een asbestfonds nodig zodat zij niet in de problemen komen.
Op 17 januari 2019 kwam de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu bijeen. Gesproken werd onder andere over de opbrengsten aan de Klimaattafels en het asbestfonds.
Najaar 2018 zette de VNG een enquête uit over het asbestdakenverbod onder gemeenten. Hieruit blijkt dat de meeste gemeenten al op de hoogte zijn van het aankomende asbestdakenverbod.
Op de heidag van de commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu (EKEM) is onder andere gesproken over het klimaatakkoord, de RES en circulaire economie. Op de aansluitende vergadering werd de Raamovereenkomst verpakkingen en de inzet aan de mobiliteitstafel voor het Klimaatakkoord besproken.