In een brief aan de Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat verwelkomt de VNG het voornemen om als overheden gezamenlijk het terugdringen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) aan te pakken. Ook informeren we de commissie over het gemeentelijk standpunt over asbestdaken.

Zeer zorgwekkende stoffen 

Onderdeel van de gezamenlijke aanpak van ZZS moet volgens ons zijn om de ‘ZZS-gebiedsbelasting’ in beeld te brengen en te normeren. Met ZZS-gebiedsbelasting bedoelen wij de optelsom van kleinere bedrijven die samen het gebied significant met ZZS kunnen belasten. Doordat het emissiebeleid is gekoppeld aan het vergunningstelsel, is de gezamenlijke uitstoot van niet-vergunningplichtige bedrijven in een gebied niet in beeld. 

Asbestdaken 

In onze brief attenderen we de commissie ook op enkele belangrijke punten rond de governance bij de asbest(daken)sanering. Er is regie nodig vanuit het coördinerend departement IenW en goede interdepartementale afstemming met de VNG, IPO en UvW. Nu werkt het ministerie van IenW vooral samen via een programmabureau waarvan marktpartijen deel uit maken. Een herbezinning van deze manier van werken is echt nodig. Ook een fundamentele herziening van het asbeststelsel is hard nodig, in lijn met de aanbevelingen van prof.dr. Frissen van het NSOB. 

Meer informatie