Nieuws
De VNG heeft een ‘Handreiking APV en omgevingsplan’ opgesteld. Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken voor inhoudelijke aanpassing van de APV in verband met de Omgevingswet. Ook zijn enkele voorbeeldbepalingen beschikbaar gesteld ter inspiratie voor aanpassing van de APV.
Met ingang van 1 januari 2023 geldt een landelijk lachgasverbod. In een factsheet lichten we de verschillende gevolgen voor gemeenten nader toe en geven we een korte algemene introductie op de wijziging van de Opiumwetgeving.
We hebben een aantal bepalingen van de Model Algemene plaatselijke verordening (APV) gewijzigd. Dat geldt ook voor het Model-Raadsbesluit van juli 2021 in verband met de Omgevingswet. Daarbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 nog steeds het uitgangspunt.
De Hoge Raad heeft het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend verklaard. Het gaat om het verbod op zichtbare uitingen van verboden organisaties, zoals het logo van een verboden motorclub. Gemeenten moeten dit verbod uit de APV schrappen.
Per 1 november worden 6 nieuwe feitcodes vrijgegeven om met een bestuurlijke strafbeschikking te kunnen handhaven op lachgas. De nieuwe feitcodes zijn gekoppeld aan artikel 2:48a model APV, ‘Verboden lachgasgebruik’.
Wij hebben artikel 2:79 van de Model-Algemene plaatselijke verordening (APV) over woonoverlast in overeenstemming gebracht met artikel 151d van de Gemeentewet zoals dit sinds 1 januari 2021 luidt.
Op 16 juni 2021 nam de Algemene Ledenvergadering van de VNG een motie van de gemeente Rotterdam aan over de opname van een specifiek artikel over het gebruik van lachgas in de model- Algemene plaatselijke verordening (APV).
De Omgevingswet heeft gevolgen voor de Algemene plaatselijke verordening (APV), omdat die ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Zodra de wet in werking treedt, moet de APV technisch zijn aangepast. Hiervoor heeft de VNG de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de Model-APV geactualiseerd.
De VNG heeft 3 artikelen van de Model-APV redactioneel-technisch aangepast. Het betreft (het facultatieve) art. 2:64 over bijen, art.3:7 over weigeringsgronden van een prostitutievergunning en (het facultatieve) art. 5:23 (variant 2) over een voorafgaande melding voor het houden van een snuffelmarkt.
Bij openlijk gebruik van lachgas en ander openlijk drugsgebruik wordt vanaf 1 juli een bestuurlijke strafbeschikking mogelijk. De Commissie Feiten en Tarieven van het OM (CVOM) stelt een feitcode op gerelateerd aan artikel 2:74a van de Model-APV van de VNG.