De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat heeft ervoor gekozen om geen landelijk vuurwerkverbod in te voeren maar deze besluitvorming aan de individuele gemeenten over te laten.
Elk jaar publiceren we in de zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Hierin is nieuwe wetgeving en jurisprudentie verwerkt. We informeren u via een ledenbrief over de belangrijkste wijzigingen en een aantal actuele zaken die niet hebben geleid tot een wijziging.
Het leerstuk van de schaarse vergunningen is voor elke gemeente relevant, maar hoe gaan gemeenten hier in de praktijk mee om? Dat was de vraag waar stagiaire Tim de Graaff voor de zomer onderzoek naar deed voor de VNG.
In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.
Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is geen eenvoudige zaak. Naast kennis van het te regelen onderwerp, juridische kennis en kennis van de techniek van het regelgeven is voor het opstellen van regelingen een zekere routine vereist.
Onlangs verscheen de ‘Wegwijzer speelautomaten voor gemeenten’. Deze wegwijzer helpt gemeenten in het houden van toezicht op de speelautomaten. De wegwijzer is uitgegeven door de Kansspelautoriteit (Ksa). De Ksa is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op speelautomaten.
CROW-Fietsberaad heeft een leidraad gemeentelijk deelfietsbeleid gepubliceerd. Deze leidraad helpt gemeenten bij het formuleren en uitvoeren van beleid gericht op deelfietsen.
Elk jaar publiceren we in de zomer een aanpassing van de Model Algemene plaatselijke verordening. Het overgrote deel van de wijzigingen in de ‘zomeraanpassing 2018’ is tekstueel of wetstechnisch van aard.
Dit najaar publiceerde de Vechtsportautoriteit de 'Richtlijn voor vechtsportevenementen'. Deze richtlijn is bedoeld als checklist voor organisatoren van evenementen (promotors, bonden) maar ook als toets voor gemeenten bij het vgergunningenbeleid voor full contact-vechtsportevenementen.
Op 1 januari 2018 treedt het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking (Stb. 2017, 373 en 391). Vanaf dat moment gelden de landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen en tribunes).