Het wetsvoorstel Energietoeslag 2023 bevat 2 voorstellen: een eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum, uitgevoerd door gemeenten én een eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten, uitgevoerd door DUO.

Het wetsvoorstel is vandaag aangeboden aan de Tweede Kamer.

Uitkering aan studenten door DUO

VNG is verheugd dat er na maandenlang discussiëren een oplossing is voor deze 2 groepen. Gemeenten hebben altijd aangegeven dat het uitkeren van de toeslag aan studenten geen gemeentelijke taak is. Het past niet bij de gemeentelijke opdracht en is niet uitvoerbaar omdat ze niet beschikken over de juiste gegevens, zoals of een student uitwonend is. Deze eenmalige tegemoetkoming voor studenten wordt nu uitgekeerd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), zoals VNG bepleitte.

Het uitkeren van de toeslag aan mensen op of onder het sociaal minimum nemen gemeenten ook in 2023 weer op zich.

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen op of rond het sociaal minimum

Net als in 2022 kennen gemeenten in 2023 via de categoriale bijzondere bijstand een eenmalige energietoeslag toe aan huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Participatiewet: meedoen naar vermogen en een stevig vangnet indien participatie op eigen kracht (even) niet mogelijk is en de bestaanszekerheid in gevaar komt.

Eenmalige tegemoetkoming energiekosten voor studenten

De visie van de minister op de financiële ondersteuning van studenten verschilt van de visie op de ondersteuning van minima. De financiële ondersteuning wordt niet alleen door de overheid gedragen, maar ook door de student zelf en diens ouders. DUO verstrekt in het studiejaar 2023-2024 eenmalig een tegemoetkoming van € 400 in de energiekosten aan uitwonende studenten met een basisbeurs en een aanvullende beurs.

Nog geen oplossing voor studenten zonder prestatiebeurs

Voor studenten die niet meer in aanmerking komen voor een prestatiebeurs, maar nog wel kunnen lenen is er nog geen oplossing. Daarom is deze groep in dit wetsvoorstel niet meegenomen. Gezien de urgentie wordt er niet langer gewacht met het wetsvoorstel. Daardoor krijgen mensen die de energietoeslag hard nodig hebben duidelijkheid.

Specifieke groep in beeld brengen

Er wordt een ultieme poging gedaan om de specifieke groep studenten alsnog in beeld te krijgen en te onderzoeken hoe de mensen uit deze groep die het echt nodig hebben, kunnen worden bereikt. Daarbij wordt rekening gehouden met de uitvoerbaarheid.

Inwerkingtreding wetsvoorstel

De beoogde inwerkingtreding is oktober 2023. Gemeenten kunnen vanaf dan de toeslag aan sociale minima uitkeren. Het is aan de Kamers wanneer zij het wetsvoorstel in behandeling nemen.

Informatie vanuit SZW

Het ministerie van SZW zal zo snel mogelijk informatie delen wat uw gemeente gaat ontvangen in een voorlopige berekening.

Kamerbrief over wetsvoorstel Energietoeslag en positie van studenten