In de aanloop naar het commissiedebat water op 7 juni vraagt de VNG namens gemeenten aandacht voor 4 punten. We doen onder meer een oproep aan het rijk om integraal te werken aan een klimaatbestendig Nederland en de uitvoering centraal te stellen. Ook kaarten we de problemen met de kaderrichtlijn water aan.

In onze brief aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat gaan we in op de volgende punten:

Integraal rijksbeleid en uitvoeringspraktijk moeten centraal staan

Om echt stappen te kunnen maken in de regio is het noodzakelijk dat het rijk klimaatadaptatie integraal oppakt en dat de uitvoeringspraktijk en het versterken van de regionale uitvoeringskracht centraal staan. We vragen onder meer om te analyseren waar ontschotting van verschillende financiële middelen en budgetten mogelijk is. 

Kaderrichtlijn water moet gemeenten handelingsperspectief geven 

De normen van het handelingskader PFAS zijn generiek gezien strijdig met de doelstellingen en normen van de kaderrichtlijn water. Daardoor is een nieuwe crisis in grondverzet te verwachten. Dat betekent stokkende uitvoering van onder meer woningbouw, uitbreiding van het stroomnet en aanleg van warmtenetten. We doen een aantal suggesties om dit te voorkomen.

Bodem en water sturend: niet zonder medeoverheden 

Het ministerie van IenW heeft aangegeven aan dat er nationale keuzes worden gemaakt om het water- en bodemsysteem leidend te laten zijn in de ruimtelijke planvorming. We vinden het van belang dat medeoverheden hierbij vanaf het begin worden betrokken, zodat de uitvoerbaarheid van deze keuzes ook daadwerkelijk centraal komen te staan. 

Droogte vraagt om een goede waterbalans 

We vragen de Kamer aandacht te hebben voor directe en indirecte schade door droogte in het gebouwd gebied, in de openbare ruimte. Het raakt het gemeentelijke asset-beheer, zoals riool, ondergrond, wegen en groen. Beter inzicht in het totale grondwatersysteem is gewenst om lokale of regionale trends beter in beeld te brengen. 

Meer informatie