In onze informatiesamenleving biedt het gebruik van data enorme mogelijkheden. Gemeenten kunnen data bijvoorbeeld inzetten om ontwikkelingen te voorspellen, om slimmer beleid te ontwikkelen en om de uitvoering te versterken.

Met de datastrategie ‘Opgavegericht en Verantwoord Datagedreven Werken’ (pdf, 199 kB) wil de VNG gemeenten ondersteunen bij het benutten van deze mogelijkheden. Tegelijkertijd moeten publieke waarden en digitale grondrechten van inwoners – zoals gelijke behandeling, privacy, transparantie en maatschappelijk nut – te allen tijde centraal staan.

Samenbindende strategie

Veel gemeenten zijn de afgelopen jaren gestart met innovatief datagebruik voor maatschappelijke opgaven, van de energietransitie tot het bepalen van de WOZ-waarde van woningen. Er is veel geleerd en nuttige ervaring opgedaan, maar door de grote variatie aan initiatieven is opschaling niet goed mogelijk. Met een samenbindende strategie kunnen gemeenten data effectiever inzetten voor hun  maatschappelijke uitdagingen.

Doelstellingen voor 2030

Met de strategie wil de VNG een stevige basis bieden, met als doelstellingen voor 2030:

  • Een sterke informatiepositie voor alle gemeenten, zodat zij effectief kunnen werken aan maatschappelijke opgaven;
  • Het versterken van de gezamenlijke gemeentelijke informatiepositie, door te leren van elkaar en benchmarking;
  • Data inzetten voor belangenbehartiging, kennisdeling en ondersteuning van de uitvoering;
  • Gemeenten een stevig datafundament bieden, zodat zij op een verantwoorde manier kunnen versnellen binnen bestaande kaders.

Interbestuurlijke samenwerking

Gemeenten staan er niet alleen voor. Via de Interbestuurlijke Datastrategie werken we samen met provincies, waterschappen en het rijk aan verantwoord datagebruik door de overheid voor maatschappelijke opgaven. De VNG behartigt de belangen van gemeenten bij de realisatie van de interbestuurlijke datastrategie en zet in op het voor gemeenten beschikbaar maken van interbestuurlijke ondersteuning, zoals de adviesfunctie verantwoord datagebruik.