Op 3 juli berichtten we dat het wetsvoorstel energietoeslag 2023 naar de Tweede Kamer is gestuurd. In dit voorstel is een knip gemaakt tussen huishoudens die op of net boven het sociaal minimum zitten (gemeenten) en studenten (DUO). Er is nu een oplossing voor studenten die langer over hun studie doen.

Oplossing voor studenten in de leenfase

Voor uitwonende studenten met een basisbeurs en een aanvullende beurs verstrekt DUO in het studiejaar 2023-2024 eenmalig een tegemoetkoming van € 400 in de energiekosten.

In de nieuwe wet stelt minister Schouten voor om de tegemoetkoming energiekosten toe te kennen op basis van de laatst beschikbare gegevens. Als de student vanwege het inkomen van de ouders recht had op een aanvullende beurs, is er ook recht op een eenmalige tegemoetkoming van € 400.

Hierbij kan geen onderscheid worden gemaakt tussen uitwonende- en thuiswonende studenten, omdat DUO over deze gegevens niet beschikt.

Gemeenten zijn blij dat er ook voor deze groep studenten nu een oplossing is gevonden via DUO.

Voortgang wetsvoorstel

De aanvullende regeling voor studenten in de leenfase staat in de Nota van Wijziging die samen met de beantwoording van de schriftelijke vragen rondom het wetsvoorstel op 4 september aan de Tweede Kamer is gestuurd. Het wetsvoorstel eenmalige energietoeslag 2023 treedt in werking als deze is aangenomen door zowel de Tweede als de Eerste Kamer.

Informatie over verdeelsystematiek en middelen 2023 volgt

Wij hopen dat gemeenten nog in 2023 kunnen starten met het uitbetalen van de energietoeslag 2023 aan huishoudens. Nadere informatie over de verdeelsystematiek en de middelen 2023 volgt in het eerstvolgende gemeentenieuws van het ministerie van SZW.

Wetsvoorstel energietoeslag 2023