De geüpdatete handreiking Invoering rechtmatigheidsverantwoording bevat nieuwe adviezen en inzichten. Er zijn geen fundamentele wijzigingen maar wel praktische aanvullingen, zoals best practices van gemeenten en provincies die proefdraaien met de rechtmatigheidsverantwoording. 

De handreiking Invoering rechtmatigheidsverantwoording (pdf, 803 kB) is bedoeld voor medewerkers bij gemeenten en provincies die – al dan niet binnen gemeenschappelijke regelingen – vorm en inhoud geven aan de invoering en onderbou­wing van de rechtmatigheidsverantwoording. De invoering heeft uiteraard ook gevolgen voor bestuurders, volksvertegenwoordigers en externe accountants. Toch richten we ons in dit geval niet expliciet tot hen. De voorbeelden zijn vooral voor de uitvoerders in de praktijk.

BADO en BBV

Afgelopen maand werd bekend dat het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), naar aanleiding van de rechtmatigheidsverantwoording, voorlopig niet gepubliceerd worden. Doordat de Gemeentewet is aangepast kan de accountant geen direct oordeel geven over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties in de gehele jaarre­kening, zoals tot en met controlejaar 2022 het geval was. 

Advies vanuit BZK

Het advies is om de rechtmatigheidsver­antwoording op te nemen in de jaarrekening 2023. Op die manier kan de controlerend accountant een getrouwheidsoordeel afgeven conform de Gemeentewet. Dit getrouwheidsoordeel ziet ook toe op de rechtmatigheidsverantwoording. De actuele situatie is niet opgenomen in de handreiking. 

Meer informatie