De commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu kwam donderdag 13 april bijeen. Op de agenda stonden de klimaatambities van het kabinet, de financiering van klimaattaken, betaalbaarheid warmtetransitie, het interbestuurlijk programma VTH en het programma publieke dienstverlening voor ondernemers. 

Verhoogde klimaatambities van het kabinet

De commissie werd door voorzitter Lot van Hooijdonk meegenomen in de hogere klimaatambities waar het rijk aan werkt: van -49% (Klimaatakkoord) naar -55% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990. Dat vraagt mogelijk een forse extra inzet van beleidsmaatregelen, ook vanuit gemeenten. Vanuit de VNG wordt tijdens de ALV van 14 juni de 55% doelstelling geagendeerd, met als focus de randvoorwaarden op basis waarvan gemeenten hun taken kunnen uitvoeren die additioneel zijn aan het klimaatakkoord. Commissieleden gaven waardevolle aandachtspunten mee in dit proces.

Interbestuurlijk Programma VTH

De VNG is deelnemer aan het Interbestuurlijk Programma VTH, voor versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht en handhaving. De commissie heeft gereflecteerd op criteria en kpi’s (kritieke prestatie-indicatoren) voor de robuustheid van omgevingsdiensten. Bij de volgende commissie EKEM op 25 mei komt dit onderwerp opnieuw terug bij de commissie.

Actieprogramma publieke dienstverlening aan ondernemers

De overheid maakt werk van betere dienstverlening aan ondernemers. De VNG spreekt in dat kader met een kwartiermaker vanuit het rijk. Er wordt ingezet op de thema’s arbeidsmarkt, digitalisering en verduurzaming. De commissie heeft als aandachtspunten meegegeven om aansluiting te zoeken met EU (subsidies) en de energietransitie.

Meer informatie

VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu