De governance op de IS JGZ, dé informatie- en gegevensuitwisselingsstandaard voor de jeugdgezondheidszorg en het rijksvaccinatieprogramma, is dankzij een samenwerkingsovereenkomst formeel geregeld. De nieuwe manier van werken betekent onder andere dat we met één brievenbus werken voor wijzigingsverzoeken.

Met de Informatiestandaard JGZ kunnen de JGZ-organisaties gestructureerd en veilig gegevens vastleggen en met elkaar uitwisselen. En dat is waardevol. College van burgemeester en wethouders staan in gevolge de Wet publieke gezondheidszorg aan de lat voor de digitale gegevensopslag in de jeugdgezondheidszorg. Het ministerie van VWS is er verantwoordelijk voor dat nieuwe vaccinaties een plek krijgen in de IS JGZ.

De laatste jaren was er enige onduidelijkheid over de governance op IS JGZ. Dit betekende vertraging van bijvoorbeeld het opnemen van nieuwe vaccinaties in de IS JGZ.

Formeel helderheid in governance en procedures

Er is vanaf nu, met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst, formeel helderheid in governance en procedures. Winst dus. We werken, vooruitlopend op het formele moment van gisteren, al enige tijd conform deze nieuwe manier van werken en zien dat het zijn vruchten afwerpt. Zo is nu duidelijk wát er nog allemaal geïmplementeerd moet worden, wat er nog aankomt en hoe daar op de juiste manier over besloten wordt.

Nieuwe manier van werken

De nieuwe manier van werken houdt, kort gezegd, het volgende in: 

  • Er is een (digitale) brievenbus: brievenbusISJGZ@VNG.nl. Alle wijzigingsverzoeken, zoals verzoeken tot het opnemen van een nieuwe vaccinatie, worden in deze brievenbus aangeleverd. Er is dus nog maar één route om zaken veranderd of opgenomen te zien in de IS JGZ. Iedereen kan een verzoek naar de brievenbus sturen, ook gemeenten.
  • Er is een regisseur IS JGZ. Dit is een onafhankelijke faciliterende derde. Op dit moment is de regisseur Jessica Teunissen. De regisseur beheert de inbox van de brievenbus, is voorzitter van het Tactisch Overleg en bereidt het Strategisch Beraad voor.
  • Er is een Tactisch Overleg (TO) waarin alle 8 partijen uit de keten participeren. In het TO worden voorstellen tot prioritering en agendering gedaan op basis van verzoeken en impactanalyses. Dit leidt tot voorstellen aan het Strategisch Beraad.
  • Er is een Strategisch Beraad (SB). In dit SB wordt 'hard' besloten wat de 'roadmap' voor het komende jaar en wordt geagendeerd voor de komende 3 jaar.