De regeling voor de specifieke uitkering (SPUK) bestemd voor de doelen van het Integraal Zorgakkoord (IZA) over de jaren 2023–2026 is in de Staatscourant verschenen. De middelen worden verdeeld per samenwerkingsregio. Uitgangspunt voor de regio-indeling zijn de zorgkantoorregio’s.

Staatscourant: 'Regeling specifieke uitkering IZA-doelen 2023–2026'

Mandaathouder samenwerkingsregio ontvangt en beheert de middelen

Van elke samenwerkingsregio is één gemeente mandaathouder. Deze gemeente ontvangt en beheert de middelen. Het geld kan worden ingezet ten behoeve van de IZA-doelen, te weten het opstellen van een regiobeeld, een regioplan en een mandaatstructuur.

Werkwijze voor 2023 en daarna

Voor het jaar 2023 krijgt de mandaathouder de uitkering uiterlijk 30 september automatisch op de rekening. De uitkering voor 2023 wordt ambtshalve verleend en mag worden aangewend voor bestedingen in heel 2023. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 moet een aanvraag worden gedaan. De mandaathouder doet deze aanvraag tussen 15 november en 31 december 2023, mede namens de andere gemeenten in de samenwerkingsregio. Voor de aanvraag gebruiken zij een vastgesteld formulier met daarbij een begroting, een regioplan en een beschrijving van de regionale mandaatstructuur ingediend.

Verantwoording via SiSa

De mandaathouder legt uiterlijk op 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar verantwoording af over de besteding van de volledige SPUK via een SiSa-verantwoording. Hiervoor moeten de overige gemeenten in de samenwerkingsregio voor hun activiteiten de vereiste verantwoordingsinformatie aan de mandaathouder sturen.

Over het Integraal ZorgAkkoord

In september 2022 is het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend door een groot aantal bij de zorg betrokken partijen (onder andere patiënten- en artsenfederaties), de VNG en het ministerie van VWS. Het doel van dit akkoord is om het Nederlandse zorgstelsel toegankelijk, goed van kwaliteit en betaalbaar te houden.

In het IZA is afgesproken dat voor gemeenten structureel maximaal € 150 miljoen beschikbaar komt. In de periode van 2023 tot en met 2026 gebeurt dat met een specifieke uitkering (SPUK). In bijlage 2 van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ('Werkagenda VNG bij het Integraal Zorgakkoord’) is uitgewerkt op welke wijze de gemeenten zullen bijdragen aan het verwezenlijken van de doelen van het IZA.