Ondanks de grote inzet van gemeenten blijft er een tekort aan opvangplekken voor asielzoekers. Alleen door als één overheid samen te werken kunnen we voor de korte en langere termijn een beter werkende asielketen realiseren.

Er zijn structureel nieuwe locaties nodig. Dat betekent ook dat het kabinet moet stoppen met het sluiten van locaties als de asielinstroom tijdelijk afneemt en durft te investeren in locaties die bij een lage instroom ingezet kunnen worden voor de opvang van andere aandachtsgroepen.

Dwingend instrumentarium

De VNG heeft begrip voor een aantal van de stappen die het kabinet beschrijft in de brief van 25 mei. Een van de maatregelen is het inzetten van het dwingend instrumentarium. We hebben hierbij wel de nodige waarborgen zoals:

  • uitvoering van eerder gemaakte bestuurlijke afspraken in de Uitvoeringsagenda Flexibilisering Asielketen
  • voldoende budget en menskracht bij het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en een
  • transparant afwegingskader. 

Ledenbrief opvang asielzoekers

In de ledenbrief van 30 mei gaan we in op:

  • De korte en middellange termijn oplossingen om tot meer rust en stabiliteit in de asielopvang te komen
  • De mogelijke inzet van het dwingend instrumentarium vanuit het rijk richting gemeenten om de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders te realiseren
  • De continuering van de Regeling financiële ondersteuning aanpak overlast gevende asielzoekers
  • Het deelcongres over de gemeentelijke opvang Oekraïne, asielopvang en flexibele huisvesting op het VNG jaarcongres in juni

Meer informatie