In 2017 is de informatiekundige visie Common Ground gepresenteerd. Sinds die tijd is de beweging op gang gebracht, de visie breed omarmd en zijn tal van projecten gestart: door gemeenten, ketenpartners, marktpartijen en de VNG. 

Hoe voorzien we de beweging van concrete richting en focus, zodat er goede gezamenlijke sturing mogelijk is en we de volgende stappen zetten?

Versterking bestuurlijke grip

De VNG heeft advies gevraagd hoe de bestuurlijke grip op Common Ground kan worden versterkt. Naar aanleiding van het adviesrapport heeft het College van Dienstverleningszaken ingestemd met een gezamenlijk voorstel van betrokkenen uit het gemeentelijke IV-werkveld en de VNG  over herijking van de vervolgstappen.

Start veranderprogramma

De transitie naar een moderne gemeentelijke informatievoorziening willen de partijen voortzetten in de vorm van een gezamenlijk gedragen programma. Hiertoe wordt een kwartiermaker aangesteld en volgt er een programma definitiefase waarin vertegenwoordigers van gemeenten, ketenpartners en marktpartijen actief worden betrokken om de reali­­­­satiestrategie te herijken.

Met deze aanpak willen partijen komen tot een goed en gedragen programma waarin doelen, activiteiten, wijze van sturing en financiering expliciet benoemd worden. De informatiekundige visie Common Ground en de bijbehorende inrichtingsprincipes zijn hierin leidend.

Samenwerking

Het voorstel om Common Ground in programmavorm voort te zetten kwam tot stand na constructief overleg tussen de VNG, de leden van de Taskforce Samen Organiseren en vertegenwoordigers van de informatieprofessionals uit het gemeentelijk werkveld. Het overleg vond plaats naar aanleiding van het adviesrapport Versterking bestuurlijke sturing Common Ground.

Over Common Ground  

Common Ground is de informatiekundige visie waarmee gemeenten collectief de informatievoorziening eenvoudiger, flexibeler en slimmer gaan inrichten. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering verbeteren. Dat stelt ze in staat om op een moderne en flexibele manier in te spelen op maatschappelijke opgaven. 

Meer informatie