Gemeenten hebben met hun IT-leveranciers afspraken gemaakt over het jaarlijks aanpassen van de contractueel afgesproken prijzen. De VNG ontvangt vragen over eenmalige of structurele prijsaanpassingen door IT-leveranciers en stelt een handelingsadvies en modelbrief op voor gemeenten.

Handelingsadvies en Toelichting Prijsindexatie 2024

De Vakgroep Strategisch Leveranciers Management (SLM) van de IMG100.000+ en de VNG hebben het 'Handelingsadvies en Toelichting Prijsindexatie' (inclusief stappenplan) en een modelbrief opgesteld voor gemeenten die geconfronteerd worden met boven-contractuele prijsaanpassingen. In het kort geeft het handelingsadvies aan:

  1. Het motto is ‘contract is contract’.
  2. Onderzoek welke voorwaarden in de overeenkomst met de leverancier zijn overeengekomen, met name rond het verhogen van de tarieven. Contracten op basis van de GIBIT (Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox) bieden ruimte om de prijzen (oftewel tarieven) per 1 januari 2024 met maximaal 5,3% aan te passen, mits dit uiterlijk 1 december 2023 is gecommuniceerd.
  3. Alleen derdenprogrammatuur, onvoorzien meerwerk en variabele prijsafspraken (bijvoorbeeld beprijzing per inwoner) kennen strikte eigen afspraken. Onderzoek welke voorwaarden in de overeenkomst hieromtrent zijn overeengekomen.
  4. Er is binnen het contract geen ruimte om aanvullende afspraken boven de indexering te maken.
  5. Wijs de boven-contractuele prijsaanpassingen schriftelijk af. De VNG heeft hiervoor een modelbrief ontwikkeld die gemeenten kunnen gebruiken. Het schriftelijk afwijzen is een noodzakelijke stap om de rechten van gemeenten te waarborgen.

Zie hier het advies voor prijsaanpassingen 2023

Ondersteuning aan gemeenten

  • Gemeenten die vragen hebben over het handelingsadvies met toelichting, stappenplan of modelbrief kunnen contact opnemen met het Kenniscentrum Markt en Overheid van de VNG. Het kenniscentrum is te bereiken via marktenoverheid@vng.nl.
  • De VNG organiseert op 2 momenten een webinar over dit onderwerp. U kunt zich via de volgende links inschrijven voor het webinar van 19 december 2023 of het webinar van 17 januari 2024.
  • U kunt de VNG middels dit formulier informeren als leveranciers eenzijdige boven-contractuele tariefsverhogingen willen doorvoeren.