De koers en aanpak van de ontwikkeling van het Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI) wordt bijgesteld. Dat staat in de reactie van de minister van BZK op het rapport van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) over het programma PLOOI. 

Doorontwikkeling direct stop zetten

PLOOI moet de voorziening worden voor bestuursorganen om Woo-documenten actief openbaar te maken door deze online te publiceren. Het platform wordt momenteel opgezet door het agentschap KOOP.  AcICT adviseert het huidige ontwerp van PLOOI fundamenteel te herzien en de doorontwikkeling van het platform direct stop te zetten.

De redenen zijn:

  • De gekozen oplossingsrichting is onvoldoende passend.
  • Er is onvoldoende grip op het programma.
  • De ontwikkelaanpak is onvoldoende gedegen.

De belangrijkste conclusie is dat het programma PLOOI een richting heeft gekozen waardoor een bruikbaar centraal platform voor de Woo nog ver weg is.

Maatregelen 

De minister kondigt in de brief een aantal maatregelen aan dat aansluit bij het advies van AcICT. Er wordt gestart met een minimale oplossing. Daarbij wordt ingezet op totstandkoming van een eenvoudige verwijsindex en een zoekfunctie. Parallel hieraan wordt bepaald wat het centrale platform moet worden. Daartoe zal een visiedocument worden opgesteld dat een gezamenlijk richtinggevend kader moet vormen. Tot slot worden maatregelen genomen om de sturing en de ontwikkelaanpak te verbeteren.

Scenario’s

BZK liet eerder verschillende uitvoeringsvarianten voor de inrichting van PLOOI in beeld brengen in het rapport Scenario-onderzoek PLOOI door Ecorys/PBLQ. De variant waarbij PLOOI documenten die bestuursorganen zelf publiceren toegankelijk en doorzoekbaar maakt, sluit aan bij de door AcICT bepleitte minimale variant. Nadeel van deze variant is dat gebruikers minder mogelijkheden hebben om informatie te zoeken en te hergebruiken.

VNG-reactie 

De aangekondigde maatregelen van BZK kunnen bijdragen aan een inrichting van PLOOI waardoor bestuursorganen sneller kunnen voldoen aan de verplichting van de Woo om documenten actief openbaar te maken. 

Om hiertoe te komen moet aansluitend op het advies van AcICT gekomen worden tot een eenduidige en werkbare interpretatie van de Woo die met vertegenwoordigers van alle betrokken partijen, waaronder gemeenten, is gevalideerd. De VNG zal aan de hand daarvan komen tot een definitief standpunt over de inrichting van PLOOI.

Belangrijke uitgangspunten voor het centrale platform zijn in ieder geval:

  • Raadpleging aan de bron in lijn met de informatiekundige visie Common Ground;
  • het gebruik van interbestuurlijke standaarden (onder andere metadatering) en
  • compliancy aan relevante wet- en regelgeving zoals de Archiefwet, het Tijdelijke besluit digitale toegankelijkheid overheid en de Wet hergebruik van overheidsinformatie.

Verschillende gemeenten richten momenteel eigen platforms in waarop door PLOOI aangesloten kan worden. Gemeenten die daarover nog niet beschikken, moet een goede oplossing geboden worden.

Als gemeente aan de slag 

Nu het op de korte termijn niet mogelijk is om Woo-documenten via PLOOI openbaar te maken moeten gemeenten ze publiceren op een eigen kanaal, bijvoorbeeld de website van de gemeente. De VNG heeft hierover eerder een ledenbrief gestuurd. Gemeenten die hiermee aan de slag willen, kunnen meedoen aan de werkgroep Actief Openbaren van het VNG-project Grip op informatie.

Meer informatie