Eind oktober 2023 is de Eerste Kamer akkoord gegaan met de invoering van de Wkb na de toezegging vanuit de minister voor een invoeringstoets voor verbouwactiviteiten. Nu het onderzoek is afgerond zullen spoedig zijn bevindingen en besluit tot wel of niet invoeren per 1 januari 2025 bekend worden gemaakt.

Inhoud onderzoek

In de eerste 4 maanden van de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) is door adviesbureau Arcadis onderzoek gedaan naar mogelijke knelpunten, onbedoelde effecten of discriminerende aspecten van de wet. Daarbij is onder andere gekeken naar de uitvoerbaarheid van de wet, samenhang van maatregelen en haalbaarheid van het geheel. Ook is aan betrokken partijen gevraagd naar mogelijke verbeteringen op basis van deze knelpunten.

Inbreng VNG

Voor de VNG is goede uitvoerbaarheid van de wet waarin beleid en regelgeving getoetst is aan de gemeentelijke praktijk een belangrijk aandachtspunt. In de eerste periode na inwerkingtreding zijn er een beperkt aantal meldingen ingediend. Daarbij zijn geen onoverkomelijke problemen bekend. De geleverde inbreng is afgestemd met de achterban. 

Verdere proces

Voor 1 juli 2024 deelt de minister per brief aan de Eerste Kamer zijn bevindingen van het onderzoek en het besluit om de verbouwactiviteiten per 1 januari 2025 onderdeel te maken van de Wkb. Naar aanleiding hiervan kan worden verzocht om een extra debat. Als er meer bekend wordt over het verdere verloop, zullen wij u hierover informeren.

Meer informatie over toezegging invoeringstoets Wkb