Dat de zorgen over de financiële toekomst van gemeenten terecht zijn, blijkt uit nieuw onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs.

Tekort van € 600 miljoen in 2026

BDO publiceert jaarlijks een Benchmark Nederlandse Gemeenten over de financiële gezondheid van gemeenten. Het onderzoek laat zien dat gemeenten vanaf 2026 met grote tekorten te maken krijgen. In totaal gaat het daarbij om € 600 miljoen euro in 2026. BDO waarschuwt dat dit gemeenten beperkt in hun mogelijkheden om structureel beleid te maken en te investeren in de maatschappelijke opgaven.

Financiële duidelijkheid nodig

'Dit onderzoek maakt opnieuw duidelijk waar we als VNG al vaak voor waarschuwden, namelijk dat de gemeentefinanciën vanaf 2026 fors dalen. En zonder oplossing zal die daling in 2027 nog sterker zijn', zegt Andries Kok, VNG-directeur Lokaal Bestuur. 'Voor een verantwoord begrotingsbeleid hebben gemeenten dit voorjaar financiële duidelijkheid nodig van het kabinet.' Eind 2021 kondigde het kabinet een voorstel aan voor een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten, maar tot op heden zijn er nog geen concrete plannen bekendgemaakt.

Eerder onderzoek

De uitkomsten van het BDO-onderzoek sluiten goed aan bij eerder onderzoek van onder meer het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) van de Rijksuniversiteit Groningen en van onderzoeksbureau Cebeon. Ook de VNG-monitor Financiële Conditie Gemeenten wees op de toekomstige tekorten.

Domeinoverstijgende samenwerking

BDO wijst in het rapport ook op het belang van domeinoverstijgende en opgavegerichte samenwerking bij de rijksoverheid. Naar het idee van BDO werken gemeenten en provincies vaak al succesvol samen en werkt het rijk vooral nog vanuit een departementale visie. Rob Bouman van BDO spreekt in het begeleidende persbericht in dit verband van ‘silo’s’ en noemt het belang van realisme: ‘Gemeenten kunnen niet alles’.

Meer informatie